Galéria

Národná konferencia "Ako efektívne prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov"

Perspektívne študijné programy

Kvantitatívne metódy v ekonómii a Obchodné podnikanie na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (1. časť)

Kvantitatívne metódy v ekonómii a Obchodné podnikanie na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. (2. časť)>

Materiálové inžinierstvo na Fakulte priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (1. časť)

Materiálové inžinierstvo na Fakulte priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (2. časť)

Špeciálna strojárska technika na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (1. časť)

Špeciálna strojárska technika na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (1. časť)

Informatika, Inteligentné systémy a Počítačové modelovanie na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (1. časť)

Informatika, Inteligentné systémy a Počítačové modelovanie na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (2. časť)

Technológie v automobilovej elektronike, Elektroenergetika, Smartelektronika, Automatizované elektrotechnické systémy, Multimediálne komunikačné technológie a Elektrotechnické systémy na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (1. časť)

Technológie v automobilovej elektronike, Elektroenergetika, Smartelektronika, Automatizované elektrotechnické systémy, Multimediálne komunikačné technológie a Elektrotechnické systémy na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (2. časť)

Počítačová podpora výrobných technológií, Monitoring a diagnostika technických zariadení a Výrobné technológie na Fakulte výrobných technológií v Prešove Technickej univerzity v Košiciach (1. časť)

Počítačová podpora výrobných technológií, Monitoring a diagnostika technických zariadení a Výrobné technológie na Fakulte výrobných technológií v Prešove Technickej univerzity v Košiciach (2. časť)

Hutníctvo železa a ocele, Tepelná energetika a plynárenstvo, Materiálové inžinierstvo a Spracovanie a recyklácia odpadov na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (1. časť)

Hutníctvo železa a ocele, Tepelná energetika a plynárenstvo, Materiálové inžinierstvo a Spracovanie a recyklácia odpadov na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (2. časť)

Mechatronika, Aplikovaná mechanika, Dopravná technika a logistika, Automobilové inžinierstvo, Automatizácia a riadenie strojov a procesov, Biomedicínske inžinierstvo, Energetické stroje a zariadenia a Výrobné stroje a zariadenia na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (1. časť)

Mechatronika, Aplikovaná mechanika, Dopravná technika a logistika, Automobilové inžinierstvo, Automatizácia a riadenie strojov a procesov, Biomedicínske inžinierstvo, Energetické stroje a zariadenia a Výrobné stroje a zariadenia na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (2. časť)

Multimediálne technológie, Telekomunikácie, Automatizácia, Multimediálne inžinierstvo, Biomedicínske inžinierstvo, Elektrotechnika, Riadenie procesov, Výkonové elektronické systémy a Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline (1. časť)

Multimediálne technológie, Telekomunikácie, Automatizácia, Multimediálne inžinierstvo, Biomedicínske inžinierstvo, Elektrotechnika, Riadenie procesov, Výkonové elektronické systémy a Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline (2. časť)

Počítačová podpora strojárskej výroby, Automobilová výroba, Strojárske technológie a Priemyselné inžinierstvo na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (1. časť)

Počítačová podpora strojárskej výroby, Automobilová výroba, Strojárske technológie a Priemyselné inžinierstvo na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (2. časť)

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Technológia a manažment v stavebníctve a Nosné konštrukcie a dopravné stavby na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (1. časť)

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Technológia a manažment v stavebníctve a Nosné konštrukcie a dopravné stavby na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (2. časť)

Informatika, Informačné systémy a Aplikované sieťové inžinierstvo na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (1. časť)

Informatika, Informačné systémy a Aplikované sieťové inžinierstvo na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (2. časť)

Priemyselné inžinierstvo, Strojárske technológie, Vozidlá a motory, Automatizované výrobné systémy, materiálové inžinierstvo a Aplikovaná mechanika na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline (1. časť)

Priemyselné inžinierstvo, Strojárske technológie, Vozidlá a motory, Automatizované výrobné systémy, materiálové inžinierstvo a Aplikovaná mechanika na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline (2. časť)

Počítačová podpora výrobných technológií, materiálové inžinierstvo, Počítačová podpora návrhu a výroby, Výrobné zariadenia a systémy, Výrobné technológie, Integrovaná bezpečnosť, Obrábanie a tvárnenie, Priemyselné manažérstvo, Zváranie a spájanie materiálov, Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle a Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave (1. časť)

Počítačová podpora výrobných technológií, materiálové inžinierstvo, Počítačová podpora návrhu a výroby, Výrobné zariadenia a systémy, Výrobné technológie, Integrovaná bezpečnosť, Obrábanie a tvárnenie, Priemyselné manažérstvo, Zváranie a spájanie materiálov, Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle a Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave (2. časť)

Počítačová podpora výrobných technológií, materiálové inžinierstvo, Počítačová podpora návrhu a výroby, Výrobné zariadenia a systémy, Výrobné technológie, Integrovaná bezpečnosť, Obrábanie a tvárnenie, Priemyselné manažérstvo, Zváranie a spájanie materiálov, Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle a Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave (3. časť)

Staviteľstvo, Železničné staviteľstvo, Cestné staviteľstvo a Objekty dopravných stavieb na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline (1. časť)

Staviteľstvo, Železničné staviteľstvo, Cestné staviteľstvo a Objekty dopravných stavieb na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline (2. časť)

Manažérstvo kvality produkcie, Kvalita produkcie, Prevádzka dopravných a manipulačných strojov, Prevádzka dopravných strojov a zariadení a Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (1. časť)

Manažérstvo kvality produkcie, Kvalita produkcie, Prevádzka dopravných a manipulačných strojov, Prevádzka dopravných strojov a zariadení a Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (2. časť)

Verejná ekonomika a služby, Ekonomika verejných služieb a Financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (1. časť)

Verejná ekonomika a služby, Ekonomika verejných služieb a Financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2. časť)

Informatika, Ekonomická a finančná matematika, Fyzika a Fyzika kondenzovaných látok na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (1. časť)

Informatika, Ekonomická a finančná matematika, Fyzika a Fyzika kondenzovaných látok na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2. časť)

Výrobná technika na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene (1. časť)

Výrobná technika na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene (2. časť)

Bc. Tomáš Zelenay z Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave (21.10. 2015)

Doktorand Ing. Martin Ľoch z Katedry železničnej dopravy Žilinskej univerzity (21. 10. 2015)

Doktorandka Ing. Ľudmila Závodská zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (21. 10. 2015)

Prax študentov z Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty výrobných technológií v Prešove 14. 4. 2015Exkurzie študentov Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach po stavbách 14. 4. 2015Exkurzia študentov Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach na bratislavskom letisku 14. 4. 2015

Exkurzia študentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva, zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 14. 4. 2015

Prezentačné dni podnikov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici 14. 4. 2015

Strana: [1]  [2] 

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.