Späť

...a bude svetlo. Aj o tom sa v tepelnej elektrárni Vojany presvedčili doktorandi z Technickej univerzity v Košiciach

Na exkurzii s podporou národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti sa nedávno zúčastnili doktorandi študijného programu Elektroenergetika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

Hneď na úvod návštevy sa študenti od pracovníkov elektrárne Vojany dozvedeli, aká je podniková stratégia a spoločenský prínos samotnej prevádzky. Závod je významný predovšetkým tým, že zabezpečuje spoľahlivosť prenosovej sústavy východného Slovenska dodávkou bázovej elektrickej energie a taktiež v poskytovaní  podpornej služby pre elektrizačnú sústavu. Po krátkej prednáške študenti spolu so zodpovednými pracovníkmi závodu prešli na praktickú časť exkurzie. V strojovni sa oboznámili s jednotlivými technologickými časťami a navštívili dôležité prevádzky zauhľovania, odmrazovania vozňov s uhlím, prípravy drevnej štiepky, odsírovacej stanice a mnohých ďalších.

Na záver zhodnotil prínos exkurzie pre študentov lektor Ing. Dušan Medveď, PhD., odborný asistent na Katedre elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach: „Účelom bolo rozšírenie si vedomostí z oblasti spoluspaľovania drevnej štiepky spolu s čiernym uhlím. V elektrickej časti sme mohli nahliadnuť do technológie zberu dát, merania a diagnostikovania elektrických a technologických signálov. Exkurzia mala prínos nielen pre študentov, ale aj pre mňa ako ich učiteľa. Rozšírili sme si vedomosti z oblasti výroby elektrickej energie v klasickej tepelnej elektrárni.“

Exkurzia  tak splnila účel a prispela k napĺňaniu cieľov národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti -  prepojiť slovenské univerzity s podnikovou sférou a umožniť študentom získavať základný prehľad a prax v jednotlivých podnikoch už počas štúdia.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.