Kontakt

Vzhľadom k ukončeniu národného projektu, bližšie informácie poskytne hlavná odborná garantka národného projektu:

Mgr. Helga Jančovičová, PhD.
Tel.: 0918 888 348
E-mail:

Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Centrum vedecko-technických informácií SR
Staré grunty 52
842 44 Bratislava
Tel.: +421 2 6929 5340

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.