Zobraziť / Skryť popis
Vytvoriť ponuku praxe
0224-1  |  Podieľať sa na projektoch súvisiacich so zavádzaním nových výrobkov pre sériovú výrobu
ÚlohaSpolupracovať pri projektoch zavádzania nových výrobkov do sériovej výroby
Študijný programPriemyselné inžinierstvo
Vysoká školaŽilinská univerzita v Žiline
Katedra / pracovisko VŠKatedra priemyselného inžinierstva
PodnikCarcoustics Slovakia Nováky
Počet miest2
Prihlásiť sa
0224-2  |  Projekt Lean závodu - Carcoustics Slovakia Nováky
ÚlohaProjekt Lean závodu - Carcoustics Slovakia Nováky
Študijný programPriemyselné inžinierstvo
Vysoká školaŽilinská univerzita v Žiline
Katedra / pracovisko VŠKatedra priemyselného inžinierstva
PodnikCarcoustics Slovakia Nováky
Počet miest2
Prihlásiť sa
0224-3  |  Navrhnúť a spolupracovať pri zavedení systému TPM v spoločnosti Carcoustics Slovakia Nováky
ÚlohaSpolupracovať pri zavádzaní systému TPM v spoločnosti Carcoustics Slovakia Nováky
Študijný programPriemyselné inžinierstvo
Vysoká školaŽilinská univerzita v Žiline
Katedra / pracovisko VŠKatedra priemyselného inžinierstva
PodnikCarcoustics Slovakia Nováky
Počet miest2
Prihlásiť sa
0224-4  |  Podieľať sa na zavedení systému QS v spoločnosti Carcoustics Slovakia Nováky
ÚlohaSpolupracovať pri zavádzaní systému kvality v spoločnosti Carcoustics Slovakia Nováky
Študijný programPriemyselné inžinierstvo
Vysoká školaŽilinská univerzita v Žiline
Katedra / pracovisko VŠKatedra priemyselného inžinierstva
PodnikCarcoustics Slovakia Nováky
Počet miest2
Prihlásiť sa

Prax študentov

V aktuálnej fáze národného projektu je realizované aj vzdelávanie študentov v podmienkach podnikovej praxe, pričom podpora vzdelávania študentov v podmienkach podnikovej praxe v tejto fáze prebieha len v tých študijných programoch, ktoré spĺňajú podmienku perspektívnosti (zoznam študijných programov TU).

V prípade záujmu preto vyzývame Vás podniky a Vás vysokoškolské pracoviská, aby ste nám zaslali svoje ponuky praxí pre študentov perspektívnych študijných programov na obdobie ukončené septembrom-októbrom 2015.

Vami zaslané ponuky budú zverejňované na web stránke národného projektu www.vysokoskolacidopraxe.sk a študenti sa tak môžu na zverejnené ponuky prihlásiť. Pracovníci národného projektu Vás všetkých, záujemcov o zapojenie sa do vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe (prax v podniku),  budú kontaktovať a poskytnú Vám komplexné informácie o ďalšom postupe, kapacitách projektu a o ich zaradení resp. nezaradení do podpory v tejto fáze projektu v súlade s podmienkami národného projektu. 

Ponuka praxe podnikov a vysokých škôl

Proces prípravy vzdelávania študentov v podmienkach podnikovej praxe začína podaním Ponuky praxe, ktorú podávajú spoločne zástupcovia podniku a vysokej školy pre študentov druhého a tretieho stupňa denného vysokoškolského štúdia, prípadne pre študenta denného profesijne orientovaného študijného programu prvého stupňa, vyplnením ponukového formulára. Ponuka a zadanie úlohy praxe vychádzajú z potrieb podniku a možností vysokej školy. Prijatie a stav ponuky potvrdíme a budeme zverejňovať najmenej po dobu 10 dní.

Ďalší postup prípravy vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe:


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.