Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti vznikol ako reakcia na potrebu lepšie prepojiť VŠ vzdelávanie s  potrebami trhu práce a identifikovať a podporiť tie študijné programy, ktoré sú najžiadanejšie trhom práce v podnikovej sfére, najmä v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou pre hospodársky rast SR.

Národný projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci Operačného programu Vzdelávanie a je zameraný na študentov študujúcich na vysokých školách na celom území Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Benefity z výstupov analytických porovnaní národného projektu presahujú oprávnené územie (všetky kraje okrem Bratislavského) a pre ich zmysluplné vyhodnotenie bolo nevyhnutné pracovať s celoslovenskými údajmi (nad rámec oprávneného územia národného projektu). Z uvedeného dôvodu boli použité dáta z celoplošných prieskumov, zo Sociálnej poisťovne či ÚPSVaR, rovnako ako porovnania celoslovenských a zahraničných údajov a trendov. Doplnenie dát k dátam získaným v rámci národného projektu financovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Výsledky zo zlúčených dát sú na webovej stránke

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.