Praxe pokračujú
Záverečná správa Aktivity 1.3

V rámci podpory Národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ ITMS kód projektu: 26110230120 bolo vytvorených 30 výučbových školiacich centier praxe na 19...
čítať viac

Is the Innovation Potential reflected in the Number of Students and Graduates? A Case of SUA Nitra
„Nechcem byť len študent – teoretik. Teória je jedna vec a prax druhá,“ hovorí študent MTF STU Tomáš Zelenay.

Študent Tomáš Zelenay z Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave bol prostredníctvom národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ na...
čítať viac

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Technická univerzita vo Zvolene

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.