Bc. Jakub Bédi

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách


Počet absolvovaných praxí 0

Dominik Béla

Technická univerzita v Košiciach

Informatika


Počet absolvovaných praxí 0

Bc. Miroslava Chovancová

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Technologie stavieb


Počet absolvovaných praxí 0

Bc. Andrea Dopaterová

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

financie, bankovníctvo, investovanie


Počet absolvovaných praxí 0

Bc. Daniel Harmaniak

Žilinská univerzita v Žiline

Strojárske technológie


Počet absolvovaných praxí 0

Bc. Peter Hudák

Technická univerzita v Košiciach

Výrobné technológie


Počet absolvovaných praxí 0

Bc. Peter Hudák

Technická univerzita v Košiciach

Výrobné technológie


Počet absolvovaných praxí 0

Bačalor Iuliia Iashchenko

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov


Počet absolvovaných praxí 0

Bc. Jozef Javorka

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Aplikovaná informatika


Počet absolvovaných praxí 0

Bc. Ivana Jelínková

Žilinská univerzita v Žiline

Strojárske techológie


Počet absolvovaných praxí 0


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.