Prax v zahraničí

V júni 2014 bola spustená ďalšia etapa národného projektu, v rámci ktorej môžu najaktívnejší študenti, ktorí absolvovali vzdelávanie v podmienkach podnikovej praxe prostredníctvom národného projektu v podniku v SR, absolvovať vzdelávací pobyt v zahraničí. Študenti sa budú môcť na pracovisku v zahraničí oboznámiť s najmodernejšími technológiami z danej oblasti a porovnať spôsoby práce a metódy využívané za hranicami Slovenska. Počas minimálne jedného a maximálne troch mesiacov súvislého pobytu na špičkovom zahraničnom pracovisku získa študent množstvo skúseností, ktoré môže neskôr zúročiť vo svojom zamestnaní, pričom možnosti jeho uplatnenia sa po skončení štúdia zvýšia.
 
Kto sa môže do aktivity zapojiť?

Vzdelávacieho pobytu v zahraničí sa môžu zúčastniť študenti:
 
-       II. alebo III. stupňa vysokoškolského vzdelávania;
-       na vysokých školách na oprávnenom území (územie SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja), ktorí:
      o    úspešne absolvovali aspoň jeden vzdelávací cyklus (vzdelávanie v podmienkach podnikovej praxe) v SR s podporou národného projektu;
        o    majú štatút študenta a ani počas vzdelávacieho pobytu v zahraničí oň neprídu;
        o    na základe výsledkov vzdelávania v podmienkach praxe boli odporučení lektormi (lektor-pedagóg z VŠ, lektor z podniku) pre vzdelávací pobyt v zahraničí;
        o     majú od lektorov kladné hodnotenie jazykovej úrovne;
     o   navrhovaná téma pre vzdelávací pobyt v zahraničí znamená prínos pre ďalšie praktické využívanie, prípadne pre proces inovácie študijných programov príslušnej vysokej školy.

Do výberu môže byť zaradení aj študenti, ktorí počas štúdia na vysokej škole absolvovali prax v podniku v Slovenskej republike v rovnakej kvalite porovnateľnej so vzdelávaním v podmienkach podnikovej praxe s podporou národného projektu.
 
Kde sa môžu vzdelávacie pobyty realizovať?
 
Vzdelávacie pobyty je možné vykonávať v organizáciách najmä členských krajín Európskej únie a EHS s pozitívnymi príkladmi spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou. Prijímajúcou zahraničnou organizáciou môže byť zahraničný podnik alebo výskumno-vývojové pracovisko popri vysokej škole, pri dodržaní podmienky prepájania vzdelávania s praxou. Pracovisko pobytu študenta je organizácia zapojená do hospodárskej činnosti vo verejnom, alebo súkromnom sektore, bez ohľadu na jej veľkosť, právnu formu a hospodárske odvetvie, v ktorom vykonáva svoju činnosť.
 
Kedy môže byť vzdelávací pobyt realizovaný?
 
Vzdelávací pobyt študenta v zahraničí musí byť ukončený najneskôr do 31.10.2015.
 
Čo môže národný projekt študentovi preplatiť?

Náklady študenta na vzdelávací pobyt v zahraničí budú hradené z prostriedkov národného projektu v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov:
 
-       cestovné výdavky (cena lístku pre II. triedu + miestenka, letenky – ekonomická trieda);
-       stravné (v zmysle Zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách);
-       výdavky za ubytovanie (ubytovanie najmä internátneho typu);
-       výdavky za víza.
 
Aké podklady sa posudzujú pri výbere a schvaľovaní študenta?

Záverečná správa zo vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe s kladným hodnotením
   a odporúčaním  lektora z podniku v spolupráci s lektorom-pedagógom (v záverečnej správe sa   
   lektori vyjadrujú tiež k jazykovej úrovni študenta);
-  Podpísaný životopis vo formáte Europass v slovenskom jazyku;
Motivačný list (v slovenskom jazyku a v dorozumievacom jazyku, ktorý zahraničný podnik  
   vyžaduje);
-  Relevantné diplomy, certifikáty alebo záznamy z preskúšania znalosti dorozumievacieho  
   jazyka sú pre študenta výhodou;
-  Navrhované pracovisko pre vzdelávací pobyt študenta v zahraničí (zahraničné pracovisko  
   navrhuje lektor-pedagóg v spolupráci s lektorom z podniku, študentom a CVTI SR);
-  Lektorom odporúčaná téma v súlade so študijným programom vrátane podrobného  
   pracovného plánu a harmonogramuvzdelávacieho pobytu v zahraničí, resp. úlohy, ktorými  
   sa má študent počas pobytu v zahraničí zaoberať.

Pri výbere a schvaľovaní študenta, ktorý absolvoval podnikovú prax v SR bez podpory národného projektu bude záverečná správa lektora z podniku nahradená potvrdením podniku o vzdelávaní v podmienkach podnikovej praxe v SR s odporúčaním  osoby zodpovednej za prax študenta v podniku  (v potvrdení sa uvádza aj hodnotenie jazykovej úrovne študenta).

Postup výberu a schvaľovania študenta
 
Výber študenta sa uskutoční na základe odporúčania lektora z podniku/osoby z podniku zodpovednej za prax študenta, prípadne lektora–pedagóga z príslušnej vysokej školy/zástupcu vysokej školy, ako aj odborných pracovníkov národného projektu. Následne študenta odporučí Expertná skupina  pre spoluprácu vysokých škôl s podnikovou sférou a hlavný odborný garant aktivity projektu.
 

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.