Realizované oblasti/témy ponúk praxe pre študentov

Na tomto mieste nájdete zoznam realizovaných oblastí/tém pre vzdelávanie študentov v podmienkach podnikovej praxe zo zverejnených ponúk praxe - teda informácie o tom, v akom podniku a s akou témou praxujú študenti jednotlivých vysokých škôl a ich fakúlt s podporou NP Vysoké školy ako motory rozvoja
vedomostnej spoločnosti.

Záznamy pre jednotlivé VŠ (pokračujte kliknutím na logo)

Žilinská univerzita  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka  Slovenská poľnohospodárska univerzita  Materiálovotechnologická fakulta STU  UMB BB  TUKE  UPJŠ  TUZVO 
Žilinská univerzita

Žilinská univerzita v Žiline

Strojnícka fakulta INA Kysuce, spol. s.r.o. Konštrukcia náradia a meradiel
Strojnícka fakulta INA Kysuce, spol. s.r.o. Optimalizácia hydraulických pomerov v priebežnej práčke
Strojnícka fakulta INA Kysuce, spol. s.r.o. Systém disponovania a plánovania výroby, systém riadenia
Strojnícka fakulta INA Kysuce, spol. s.r.o. Analýza tvrdého sústruženia s rotujúcim nástrojom pri ortogonálnom kontakte
Strojnícka fakulta INA Kysuce, spol. s.r.o. Zvládnutie konštrukčných postupov koľajových ložísk
Strojnícka fakulta INA Kysuce, spol. s.r.o. Výpočty konštrukčných systémov zameraných na pružnosť a pevnosť materiálov
Strojnícka fakulta INA Kysuce, spol. s.r.o. Vplyv teploty na namerané hodnoty, analýza možností automatickej korekcie námerov na meracom automate MAS
Strojnícka fakulta CEIT, a.s. Analýza dostupných riešení pre projektovanie logistických systémov
Strojnícka fakulta CEIT, a.s. Práca s využitím profesionálnych simulačných softvérových riešení (SIEMENS Plant Simulation, Lanner Witness), tvorba ukážkových simulačných modelov
Strojnícka fakulta CEIT, a.s. Základný prieskum v oblasti zamerania veľkých objektov s využitím technológie laserového skenovania a fotogrametrie. Testovanie jednotlivých typov skenovaných objektov, farby, svetelných podmienok. Spracovanie 3D dokumentácii.
Strojnícka fakulta CEIT, a.s. Základný prieskum v oblasti zamerania veľkých objektov s využitím technológie laserového skenovania a fotogrametrie. Testovanie jednotlivých typov skenovaných objektov, farby, svetelných podmienok. Spracovanie 3D dokumentácii.
Strojnícka fakulta KINEX BEARINGS, a.s. Digitalizácia výkresovej dokumentácie
Strojnícka fakulta CEIT, a.s. Inovácia top produktu oddelenia Kompetentných ľudských zdrojov - HR LEAN. Administratívna a odborná podpora pri príprave materiálov na tréningy i projekty.
Strojnícka fakulta Strojchem, a.s. Inovácia výroby a prognóza výrobného programu pre budúce roky v zmysle požiadaviek zákazníka
Fakulta riadenia a informatiky CEIT Technical Innovation, s.r.o. Participácia pri návrhu a realizácií nástrojov marketingovej komunikácie do podnikovej praxe.
Fakulta riadenia a informatiky CEIT Technical Innovation, s.r.o. Participácia pri návrhu a realizácií nástrojov marketingovej komunikácie do podnikovej praxe.
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Návrh opatrení na zvýšenie kvality poskytovaných podporných služieb Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s. v OP Žilina
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Návrh zásad novej tarify na podporu prepravy jednotlivých vozňových zásielok v železničnej nákladnej doprave
Fakulta riadenia a informatiky CeMS, s.r.o. Prínosy implementácie systémov manažérstva kvality 
Strojnícka fakulta INA Kysuce, spol. s.r.o. Systém centrálnej údržby , údržby strojov a zariadení v podmienkach závodu INA Kysuce, a.s.
Fakulta riadenia a informatiky KIA Motors Slovakia, Teplička n/Váhom Analýza internej komunikácie v organizácii a návrh jej zefektívnenia.
Strojnícka fakulta CEIT, a.s. Spracovanie spôsobu práce s vybraným modulom softvérového riešenia SIEMENS Tecnomatix Process Designer/Simulate
Strojnícka fakulta CEIT, a.s. Práca s využitím profesionálnych simulačných softvérových riešení (SIEMENS Plant Simulation, Lanner Witness), tvorba ukážkových simulačných modelov
Strojnícka fakulta NN Slovakia, Kysucké n/Mesto Štúdia procesov tepelného spracovania na rôznych typoch kaliacich liniek NN Slovakia a ich optimalizácia.
Strojnícka fakulta AVC Raková, a.s. Špecifiká programovania obrábacích strojov.
Strojnícka fakulta AVC Raková, a.s. Špecifiká programovania obrábacích strojov.
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Analýza činností technickej kancelárie, s cieľom optimalizácie výkonov a tvorba technologických postupov technického personálu
Strojnícka fakulta CEIT, a.s. Oboznámenie sa so softvérovým riešením Proces Simulate Human pre oblasť ergonómie a riešenie jednoduchých prípadových štúdií na dátach z priemyselnej praxe.
Strojnícka fakulta Tatravagónka a.s., Poprad Riešenie zastavbových rozmerov a tvaru hlavného priečnika podvozka Y25 pre zabudovanie krížovej väzby z podvozka TVP 2007.
Strojnícka fakulta CEIT, a.s. Príprava systémov robot-človek pre prax 
Strojnícka fakulta CEIT, a.s. Progresívny prístup k tvorbe logistickej stratégie podniku
Strojnícka fakulta CEIT, a.s. Projektovanie logistických systémov
Strojnícka fakulta CEIT, a.s. Energetické audity výrobných systémov a ich energetická optimalizácia
Elektrotechnická fakulta Kvant  spol. s r. o. Príprava hologramov, vybudovanie funkčného systému pre tvorbu jednoduchých hologramov.
Elektrotechnická fakulta Kvant  spol. s r. o. Programovanie a konštrukcia mechanických súčastí.
Elektrotechnická fakulta Kvant  spol. s r. o. Pomocné práce s vývojom zariadenia, programovanie, testovanie štruktúr, rozlišovacej schopnosti systému.
Strojnícka fakulta CEIT, a.s. Výskum a vývoj v oblasti ZERO ENERGY BUILDINS
Strojnícka fakulta CEIT, a.s. Systém programovania robotov v jazyku Python, C++, návrh a realizácia riadiacich algoritmov
Strojnícka fakulta CEIT, a.s. Návrh systému riadiacich algoritmov – podpora návrhu v programoch PLC, SCADA, HMI a programovanie priemyselných robotov
Strojnícka fakulta TEAM Industries Aplikácia metód a techník priemyselného inžinierstva pri optimalizácii vybraného procesu.
Strojnícka fakulta TEAM Industries Implementácia metód štíhlej výroby
Fakulta riadenia a informatiky COMTEC s.r.o. Analýza činnosti, správa a dokumentácia počítačových sietí so zameraním hlavne na správu sieťových serverov a ich služieb
Strojnícka fakulta ZTS Strojárne s.r.o. Práca na optimalizácii  zoraďovania pracoviska ručného zvárania
Strojnícka fakulta CEIT, a.s. Návrh projektu produktovej alebo procesnej inovácie.
Fakulta riadenia a informatiky CEIT, a.s. Programovanie humanoidných robotov (Python, C++ , ...). Podpora pri návrhu a realizácií riadiacich algoritmov, ich odladení a overení v praxi.
Strojnícka fakulta IGV technológie s.r.o. Technológie CNC frézovacích centier.
Fakulta riadenia a informatiky EAN Slovakia, s.r.o. Inšpekčný systém na báze virtuálnej inštrumentácie.
Strojnícka fakulta INA Kysuce, s.r.o. Valcovanie za studena.
Strojnícka fakulta INA Kysuce, s.r.o. Aplikácia metód a techník PI v podmienkach INA Kysuce spol. s.r.o.
Strojnícka fakulta TEAM Industries s.r.o Vývoj konštrukčných 2D a 3D modelov v podmienkach podnikovej praxe
Elektrotechnická fakulta ELTECO, a.s. Návrh riadenia DC/DC meniča s ZVS a nulovým cirkulačným prúdom pomocou DSP 
Elektrotechnická fakulta ELTECO, a.s. Návrh budiacich obvodov pre fázový shift a LLC topológiu so spínacou frekvenciu do 250kHz
Stavebná fakulta Železnice slovenskej republiky, a.s. Optimalizácia metód a spôsobov vyhodnocovania výsledkov monitoringu úseku pevnej jazdnej dráhy v okolí portálov tunela Turecký vrch.
Stavebná fakulta Železnice slovenskej republiky, a.s. Železničné staviteľstvo – objekty telesa železničného spodku (určenie skutočného prietočného profilu)
Stavebná fakulta Železnice slovenskej republiky, a.s. Železničné staviteľstvo – objekty telesa železničného spodku (návrh úprav koryta)
Stavebná fakulta ŽS Bratislava, spol. s r.o. Demontáž starého železničného zvršku a spodku výhybiek a koľají a sanácia železničného spodku s odvodnením, zriadenie nového železničného zvršku výhybiek a koľají vrátane bezstykovej koľaje.
Strojnícka fakulta CEIT, a.s. Digitalizácia a príprava 3D modelov pre účely projektovania výrobných dispozícií.
Strojnícka fakulta CEIT, a.s. Tvorba parametrických simulačných modelov pre študijné účely.
Strojnícka fakulta CEIT, a.s. Projektový manažment a priemyselné inžinierstvo
Späť na zoznam VŠ
TNUNI

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií v Púchove Bukóza Invest, spol. s r.o. Celulózové materiály a ich identifikácia spektrálnymi metódami 
Fakulta priemyselných technológií v Púchove Bukóza Invest, spol. s r.o. Využitie celulózových vlákien pri výskume filtračných procesov 
Fakulta špeciálnej techniky Matador Industries, a.s. Progresívne metódy vŕtania otvorov v strojárskom priemysle
Fakulta špeciálnej techniky BOST SK, a.s. Skonštruovať modulovateľnú robotickú bunku
Fakulta špeciálnej techniky BOST SK, a.s. Integrácia kamerového systému do robota na orientované vyberanie obrobkov v priestore.
Fakulta špeciálnej techniky BOST SK, a.s. Obnoviteľné zdroje energie, návrh technických riešení fotovoltaických elektrárni.
Fakulta špeciálnej techniky INA SKALICA, spol. s r. o. Návrh kinematiky radenia so zdvihom vo vnútri prevodovky
Fakulta špeciálnej techniky INA SKALICA, spol. s r. o. Redukcia hmotnosti radiaceho domca pri zachovaní  radiacej charakteristiky
Fakulta špeciálnej techniky BOST SK, a.s. Návrh základných komponentov  fotovoltaických elektrárni.
Fakulta špeciálnej techniky Konštrukta Industry, a.s. Trenčín Výpočet a optimalizácia montovanej nosnej plošiny podľa zadania
Fakulta špeciálnej techniky ZTS Strojárne, s.r.o. Optimalizácia zoraďovania na pracoviskách ručného zvárania.
Fakulta špeciálnej techniky ZTS Strojárne, s.r.o. Optimalizácia zvárania (eliminácia – resp. minimalizácia deformácii) pomocou simulačných nástrojov a návrhu zváracieho prípravku s možnosťou predpätia
Späť na zoznam VŠ
SPU Nitra

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technická fakulta eustream, a.s. Vplyv mazacích olejov na vibrácie technických zariadení 
Fakulta ekonomiky a manažmentu CeMS, s.r.o. Zhodnotenie systému riadenia kvality a prínosy v rámci podnikateľských subjektov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva Hydina Slovensko, s.r.o. Vplyv prídavku propolisu na vybrané antioxidačné parametre krvi kurčiat
Fakulta biotechnológie a potravinárstva Hydina Slovensko, s.r.o. Aplikácia propolisu vo výžive kurčiat na senzorickú kvalitu ich mäsa
Fakulta biotechnológie a potravinárstva Hydina Slovensko, s.r.o. Vplyv prídavku kŕmnych aditív na degradačné procesy lipidov v hydinovom mäse.
Fakulta biotechnológie a potravinárstva Hydina Slovensko, s.r.o. Vplyv prídavku včelích produktov do kompletnej kŕmnej zmesi na oxidačnú stabilitu kuracieho mäsa.
Fakulta biotechnológie a potravinárstva Heineken Slovensko Sladovne a.s. Viskozita ako kľúčový parameter sladu
Fakulta biotechnológie a potravinárstva Heineken Slovensko Sladovne a.s. Monitorovanie kvalitatívnych parametrov jačmeňa a podmienok skladovania z hľadiska ich vplyvu na proces sladovania
Fakulta ekonomiky a manažmentu ATEA Slovakia, s.r.o. Podnikové poradenstvo pri vedení účtovníctva a spracovaní plánov projektov
Fakulta ekonomiky a manažmentu VZDELÁVACÍ INŠTITÚT COOP, a.s. Tvorba a riadenie projektov v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.
Fakulta ekonomiky a manažmentu VZDELÁVACÍ INŠTITÚT COOP, a.s. Riadenie a realizácia projektov v oblasti vzdelávania a marketingu
Fakulta biotechnológie a potravinárstva Agrotour Peter Jurký Porovnanie organoleptických a texturálnych vlastností inovovaných Slovenských oštiepkov vybranými ochucujúcimi zložkami
Technická fakulta Wertheim s.r.o. Normovanie procesov výroby
Technická fakulta Muehlbauer Technologies, s.r.o. Návrh programu na kalkulačný výpočet transpondéra v ID1/ID3 dokumente
Technická fakulta eustream, a.s. Vplyv konštrukcie spaľovacej komory na kvalitu emisií z technologických zariadení
Technická fakulta MATADOR HOLDING, a.s. Definovanie odporúčaných procesných parametrov zvárania CO2 na všetky materiály používané v MATADOR Automotive Vráble, a.s.
Technická fakulta Miba Steeltec s.r.o. DOE odvaľovanie
Technická fakulta MATADOR HOLDING, a.s. Optimalizácia výroby v podniku MATADOR Automotive Vráble, a. s.
Technická fakulta SECOP s.r.o. Spôsobilosť výrobných zariadení
Technická fakulta SECOP s.r.o. Zlepšovanie kvality výrobkov vo výrobných procesoch
Fakulta ekonomiky a manažmentu Avicenum s.r.o. Príprava projektu  marketingovej kampane pre podnik
Fakulta ekonomiky a manažmentu Avicenum s.r.o. Správa sociálnych sietí v podnikovej praxi
Fakulta ekonomiky a manažmentu Avicenum s.r.o. Príprava projektu pre zahraničný trh – SAE 
Fakulta ekonomiky a manažmentu EUROtoner s.r.o. Tvorba progresívnych reklamných kampani
Technická fakulta Metaltrade Nitra, s.r.o. Metódy hodnotenia rizika a ich aplikácia vo výrobnom procese
Technická fakulta Metaltrade Nitra, s.r.o. Oblasti procesu výroby a ich optimalizácia vo výrobnej organizácií
Technická fakulta Metaltrade Nitra, s.r.o. Programovanie CNC strojov a optimalizácia technologické postupu
Technická fakulta Carcoustic Slovakia Nováky s.r.o. Spolupracovať pri projektoch zavádzania nových výrobkov do sériovej výroby
Späť na zoznam VŠ
MTF STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave (MTF STU so sídlom v Trnave)

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Ecorec Slovensko, s.r.o., Pezinok Bezpečnostné a environmentálne riziká pri prevádzkovaní odkalísk gudrónov
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave ZF SACHS Slovakia, a.s. Optimalizácia zvárania elektrónovým lúčom
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Miba Steeltec s.r.o. Optimalizácie vybraného procesu v zmysle koncepcie Digitálny podnik
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Miba Steeltec s.r.o. Implementácia požiadaviek ISO 50 001
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Protherm Production s.r.o. Kontrola, analýza a zlepšovanie kvality produktov v súlade s požiadavkami normy  ISO 9001
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave PCA SLOVAKIA s.r.o. Návrh a úprava pracovísk pre potreby lisovne a zvarovne v PSA Peugeot. 
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Martinrea Slovakia Fluid Systems s.r.o., Svätý Jur Optimalizácia parametrov CMT zvárania pri zváraní tenkostenných rúrok
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Martinrea Slovakia Fluid Systems s.r.o., Svätý Jur Projekt zvyšovanie účinnosti systému manažérstva kvality prostredníctvom zoštíhlenia procesov
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Martinrea Slovakia Fluid Systems s.r.o., Svätý Jur Štandardizácia pracoviska ako predpoklad zlepšovania kvality a produktivity
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Qintec s.r.o., Trnava Návrh a vytvorenie portálu v systéme v CMS Joomla
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave INA SKALICA, spol. s r. o., Skalica Automatizácia ručného montážneho pracoviska RSEMB
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave INA SKALICA, spol. s r. o., Skalica Vplyv tlaku reznej kvapaliny na opotrebenie rezného klinu
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave KROMBERG & Schubert s.r.o., Kolárovo Implementovať systém QRQC (Quick Response Quality Control) priamo na výrobných linkách ako nástroj na zlepšovanie kvality produkcie a informačného toku.
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave WBI, s.r.o. Postup implementácie informačného systému MS Dynamics NAV a popis rizikových faktorov spojených s jeho implementáciou
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút, Bratoslava Zváranie vybranej vytvrditeľnej Al zliatiny metódou FSW
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút, Bratoslava Zváranie vybranej vytvrditeľnej Al zliatiny metódou FSW
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava Manažment projektu vo Volkswagen Slovakia, a.s.
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave INA SKALICA, spol. s r. o., Skalica Návrh a výroba vedenia strižníka v podniku INA Skalica
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Martinrea Slovakia Fluid Systems s.r.o., Svätý Jur Zefektívnenie výrobného procesu pomocou  nástrojov a metód manažérstva kvality.
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Martinrea Slovakia Fluid Systems s.r.o., Svätý Jur Zefektívnenie výrobného procesu pomocou  nástrojov a metód manažérstva kvality.
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Martinrea Slovakia Fluid Systems s.r.o., Svätý Jur Implementovať zistené teoretické poznatky v procese. Zvyšovanie výkonnosti podniku
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave ZF SACHS Slovakia, a.s. Optimalizácia procesu výroby obrobkov z hlbokoťažnej ocele
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave ZF SACHS Slovakia, a.s. Optimalizácia toku materiálu výroby úplných čerpadiel a úplných viek
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave ZF SACHS Slovakia, a.s. Návrh na zefektívnenie sledovania celkovej efektívnosti zariadení (OEE) na linke zameranej na montáž lamely
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave ZF SACHS Slovakia, a.s. Optimalizácia schém výrobného systému v programe AutoCad
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Matador Industries, a.s. Zvýšenie produktivity vo výrobe nástrojov pre automotive priemysel
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave CHEMOSVIT FOLIE, a. s. Návrh riešenia pre zníženie vplyvov zaťaženia ručnej manipulácie s bremenami  a činností spôsobujúcich poškodenie podporno – pohybovej sústavy
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave HKS Forge s.r.o. Opotrebenie a trvanlivosť frézovacích nástrojov v závislosti od použitej CAM stratégie
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Slovenské elektrárne, a.s. Automatizácia obsluhy prečerpávacej stanice
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave CIT Tool Engineering, s.r.o. Zefektívnenie procesu obrábania dielov lisovacích nástrojov.
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave INNOV8 s.r.o. Riadenie robota pomocou inerciálneho navigačného systému
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave INNOV8 s.r.o. Vývoj simulačných komponentov pre optimalizáciu výroby vozidla
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Miba Steeltec s.r.o. Optimalizácia výrobných dávok pre A diely.
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Jozef Hajtman - PROFIRON Prostriedky automatizovanej výroby
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Miba Steeltec s.r.o. Optimalizácia výrobných časov a časov práce na základe snímkovania pracovných operácií
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Sylex, s.r.o. Návrh na posilnenie povedomia značky Sylex na trhu
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Výskum laserového zvárania komponentov pre automobilový priemysel
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave ZF Slovakia, a.s. Použitie 3D tlačiarne pri výrobe prototypov
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Sylex, s.r.o. Implementácia TQM pri práci s databázami
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Sylex, s.r.o. Konfigurácia databázového systému pre údržbu technologických zariadení
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Sylex, s.r.o. Leštiace procesy vo výrobe optických káblov
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Dipex s.r.o. Optimalizácia vyrobných procesov alternatívnych materiálov
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Dipex s.r.o. Projektová príprava  zavedenia nových výrobkov–technických textílií z karbónového vlákna s akcentom na oblasť kvality.
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Welding, s.r.o. Zváranie dynamicky namáhaných, priestorovo orientovaných oceľových konštrukcií visutých dráh.
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Innov8 s.r.o. Vývoj autonómneho monitorovacieho a archivačného systému (AMAS) pre výrobné linky
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Avicenum s.r.o. Inovatívne marketingové stratégie
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave INA Kysuce, s.r.o. Spôsobilosť strojov a krátkodobá a dlhodobá spôsobilosť procesov
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Faurecia s.r.o. Stop scrap - zníženie nákladov na poškodené diely
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Miba Steeltec s.r.o. Analýza úzkych miest vo výrobe, identifikácia príčin, návrh opatrení a ich implementácia
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave PAP-PEX Slovakia, s.r.o. Mapovanie výrobných procesov v spoločnosti PAP-PEX SLOVAKIA, s.r.o.
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Viena International s.r.o. Návrh postupu riešenia pre riadenie zásob a skladového hospodárstva
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Viena International s.r.o. Návrh na zefektívnenie materiálového toku v podniku
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave Viena International s.r.o. Zefektívnenie podnikového informačného systému z pohľadu procesov plánovania v podniku
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave INA SKALICA spol. s r.o. Spôsobilosť strojov a krátkodobá a dlhodobá spôsobilosť procesov
Späť na zoznam VŠ
UMB BB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta prírodných vied ŽP Informatika, Podbrezová Praktické skúsenosti programovania v Java, UML analýzy, vývoj modulov systému Personálna agenda
Fakulta humanitných vied Translata, spol. s r.o., Bratislava Vplyv projektového manažéra na kvalitu translátu so zameraním na jeho kompetencie a povinnosti
Ekonomická fakulta Ecopora s.r.o. Realizácia auditu v podnikovej praxi
Ekonomická fakulta Ecopora s.r.o. Vedenie podvojného účtovníctva v podnikovej praxi
Ekonomická fakulta SOFTIP, a.s. Business Intelligence nad ekonomickou databázou
Ekonomická fakulta SOFTIP, a.s. Uplatnenie cloud computingových riešení v ekonomickej praxi
Ekonomická fakulta ZK ACCOUNTANCY s.r.o. Komplexné spracovanie účtovnej agendy v praxi
Ekonomická fakulta ZK ACCOUNTANCY s.r.o. Daňové poradenstvo v podnikovej praxi
Ekonomická fakulta BETRIA PROGRES s.r.o. Vedenie podvojného účtovníctva v podnikovej praxi a finančná analýza
Ekonomická fakulta BETRIA PROGRES s.r.o. Podvojné účtovníctvo a daňová agenda v podnikovej praxi
Ekonomická fakulta LESY Slovenskej republiky, š.p. Využitie manažérskych nástrojov pri riadení vybraných ekonomických procesov v podniku Lesy SR š.p.
Ekonomická fakulta ZTS Strojárne s.r.o. Controlling  - Plánové nákladové kalkulácie vz. výsledné náklady
Ekonomická fakulta PODRAVKA INTERNATIONAL s.r.o. Metodika a spracovanie podnikových procesov v prostredí informačného systému SAP
Ekonomická fakulta Karpatovka, s.r.o. Účtovný systém v podniku KARPATOVKA, s.r.o.
Ekonomická fakulta Golf International, s.r.o. Realizácia prieskumu vo vybranom regióne a návrh zefektívnenia marketingovej komunikácie.
Ekonomická fakulta Golf International, s.r.o. Analýza trhového prostredia a trhového segmentu v ktorom pôsobí Golf International, s. r. o. a identifikácia príležitostí pre rozvoj.
Ekonomická fakulta Ing. Jozef Švantner - SLOS Štatistika práce v podniku.
Späť na zoznam VŠ
TUKE

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Progres CAD Engineering, s.r.o. Zameranie a vyhotovenie technicko-geodetickej dokumentácie energetickej distribučnej spoločnosti
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Progres CAD Engineering, s.r.o. Príprava a realizácia geodetických prác pri vykonávaní čiastkových etáp projektu pozemkových úprav
Hutnícka fakulta U.S. Steel Košice s.r.o. Sledovanie spôsobilosti procesu skrutkovania pri montáži klimatizačných jednotiek v automobilovom priemysle.
Hutnícka fakulta U.S. Steel Košice s.r.o. Optimalizácia odsírenia pomocou CaSi a CaO na MPO. (určené pre konkrétneho študenta)
Hutnícka fakulta Peter Bolek - EKORAY Spracovanie a recyklácia odpadov zo zobrazovacích technológií a získavanie využiteľných produktov.
Hutnícka fakulta Peter Bolek - EKORAY Spracovanie a recyklácia použitých magnetov.  
Strojnícka fakulta Embraco Slovakia s.r.o. Opotrebovanie kovových a nekovových častí kompresora s využitím možností tribol. laboratória.
Strojnícka fakulta THORMA Výroba, k.s. Návrh flexibilnej výroby v podmienkach  THORMA Výroba, k.s.
Strojnícka fakulta Embraco Slovakia s.r.o. Využitie softvérov ProE, ACAD, AnSYS pri tvorbe a implementácii zmien na kompresore.
Strojnícka fakulta TATRAVAGÓNKA a.s. Tvorba databáz univerzálnych parametrických modelov ŠVP s následným aplikovaním v praxi.
Strojnícka fakulta TATRAVAGÓNKA a.s. Verifikácia normy času s ohľadom na podobnosť dielcov a zostáv.
Hutnícka fakulta eustream, a.s. Vplyv výmeny spaľovacích komôr DLE na strojoch T23 MWE 
Strojnícka fakulta eustream, a.s. Modelovanie nesúosovosti ako kritérium multiparametrickej diagnostiky 
Strojnícka fakulta TATRAVAGÓNKA a.s. Optimalizácia a racionalizácia pracovísk
Strojnícka fakulta TATRAVAGÓNKA a.s. Optimalizácia komponentov brzdového pákovia vagónov.
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Spinea Technologies s.r.o. Konštruovanie a vývoj vybraných častí strojov a zariadení  a vyšších uzlov 
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Spinea Technologies s.r.o. Tvorba technickej dokumentácie novovzniknutých aplikácií.
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Spinea Technologies s.r.o. Konštruovanie a vývoj zariadenia pre automatizovanú kontrolu s využitím prvkov počítačového videnia
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Spinea Technologies s.r.o. Konštruovanie a vývoj zariadenia pre ručné odbrzdenia aktuátora.
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Spinea Technologies s.r.o. Produktové inovácie aktuátorov v oblasti senzoriky. 
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Spinea Technologies s.r.o. Konštruovanie a vývoj vyšších uzlov zameraných na optimalizáciu procesov.
Strojnícka fakulta U.S. Steel Košice s.r.o. Posúdenie únosnosti kotviacich skrutiek liaceho stojanu ZPO2
Strojnícka fakulta TATRAVAGÓNKA a.s. Plánovanie preventívnej údržby
Fakulta elektrotechniky a informatiky U.S. Steel Košice s.r.o. Zdroje dát, reportovanie a analýzy v riadiacich systémoch na rôznych
úrovniach riadenia - strojová, výrobná a business inteligencia
Letecká fakulta OPERA JET a.s., Bratislava Diplomová práca: Osvedčovanie poskytovateľov leteckých navigačných služieb
Letecká fakulta OPERA JET a.s., Bratislava Diplomová práca: Pružné využívanie vzdušného priestoru
Fakulta elektrotechniky a informatiky CONTROL SYSTEM, Prešov Využitie softvérov ProE, ACAD, AnSYS pri tvorbe a implementácii zmien na kompresore.
Strojnícka fakulta KIA Motors Slovakia, Teplička n/Váhom Vypracovanie manuálu uťahovania v podmienkach  Kia Motors Slovakia
Ekonomická fakulta WBI, s.r.o. Parametrizácia určitej oblasti financií v rámci informačného systému MS Dynamics NAV
Strojnícka fakulta CEIT Biomedical Engineering, s.r.o.  Výroba biomedicínskych implantátov na mieru, alternatívne materiály pre inteligentné implantáty
Strojnícka fakulta CEIT Biomedical Engineering, s.r.o.  Výroba biomedicínskych implantátov na mieru, alternatívne materiály pre inteligentné implantáty
Strojnícka fakulta CEIT Biomedical Engineering, s.r.o.  Výroba biomedicínskych implantátov na mieru, alternatívne materiály pre inteligentné implantáty
Strojnícka fakulta BSH Drives and Pumps s.r.o.  Numerická simulácia aeroakustického hluku radiálneho ventilátora
Hutnícka fakulta SAPA Profily a.s. Možnosti spracovania a využitia odpadov (kalov) z povrchovej úpravy hliníka.
Hutnícka fakulta SAPA Profily a.s. Optimalizácia procesu vytvrdzovania vylisovaných hliníkových profilov mapovaním teplotného profilu vytvrdzovacej pece a mechanických vlastností profilov
Strojnícka fakulta ZŤS VVÚ Košice, a.s. Návrh biokinetickej mobilnej robotickej platformy
Strojnícka fakulta ZŤS VVÚ Košice, a.s. Návrh manipulačného ramena pre mobilný robot SCORPIO
Strojnícka fakulta ZŤS VVÚ Košice, a.s. Návrh architektúry riadenia robota spolupracujúceho s človekom
Hutnícka fakulta Bukóza Holding spol. s r.o. Vplyv zloženia paliva na koróziu prehrievača pary regeneračného kotla
Hutnícka fakulta Bukóza Holding spol. s r.o. Ochrana kritických miest teplovymenných plôch fluidných kotlov.   
Strojnícka fakulta MANEX spol. s.r.o. Projekt linky v potravinárskom priemysle.
Strojnícka fakulta MANEX spol. s.r.o. Návrh medzioperačnej manipulácie v potravinárskom priemysle.
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove SPINEA Technologies, s.r.o. Konštruovanie a vývoj vybraných častí strojov a zariadení  a vyšších uzlov
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove SPINEA Technologies, s.r.o. Produktové inovácie zákazníckych riešení (prídavné zariadenia, aplikačné riešenia).
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove SPINEA Technologies, s.r.o. Konštruovanie a vývoj zariadenia pre ručné odbrzdenia aktuátora.
Fakulta elektrotechniky a informatiky T-Systems Slovakia s.r.o. Automatizácia monitorovacích riešení v prostredí systémového manažmentu.
Fakulta elektrotechniky a informatiky T-Systems Slovakia s.r.o. Big data analýza
Ekonomická fakulta T-Systems Slovakia s.r.o. Finančný kontrolling
Stavebná fakulta BetónRacio, s.r.o. Zvyšovanie počiatočných pevností betónov s prímesami
Strojnícka fakulta ZTS VVÚ KOŠICE a.s. Progresívne metódy výroby guličkových skrutiek
Strojnícka fakulta ZTS VVÚ KOŠICE a.s. Aplikácia kompozitných materiálov v konštrukcii priamočiarych hydromotorov
Strojnícka fakulta ZTS VVÚ KOŠICE a.s. Návrh predrovnačky a analýza jej vplyvu na zvýšenie kvality výsledného rovnania
Strojnícka fakulta ZTS VVÚ KOŠICE a.s. Optimalizácia hydraulického systému kráčajúceho 6-nohého robota
Strojnícka fakulta ZTS VVÚ KOŠICE a.s. Návrh manipulačného ramena pre robot „Retriever“ s využitím kompozitných materiálov
Strojnícka fakulta ZTS VVÚ KOŠICE a.s. Návrh pásového podvozku pre robot „Retriever“
Strojnícka fakulta Tatravagónka a.s. Zavedenie merania spôsobilosti a stability výrobného procesu pri výrobe dielcov.
Strojnícka fakulta Tatravagónka a.s. FMEA analýza vo väzbe na projektové riadenie 
Strojnícka fakulta Tatravagónka a.s. Porovnanie kvality  chodu nákladných vozňov, štatistická  analýza
Strojnícka fakulta Tatravagónka a.s. Analýza porúch a prestojov, hodnotenie CEZ (celková efektívnosť zariadenia)
Letecká fakulta Letecké opravovne Trenčín, a.s. Integrácia navigačných veličín zo systému VIR 32 a DME 442 do zobrazovacieho systému MFD 255, zoznámenie sa s navigačnými systémami, spôsob realizovania v laboratórnych podmienkach.
Letecká fakulta Letecké opravovne Trenčín, a.s. Realizácie prepojenia systému Encoding Altimeter (kódovací výškomer) s palubným odpovedačom Garmin GTX 327 pre potreby kontroly barometrickej výšky s využitím Grayovho kódu a zbernice RS-232.
Letecká fakulta Letecké opravovne Trenčín, a.s. Návrh a realizácia meracieho reťazca pre prenos aerometrických parametrov lietadla pomocou vybranej lietadlovej zbernice. Definovanie vlastnosti leteckých zberníc, popis identifikátorov pre prevádzkové údaje avionických systémov lietadla s dôrazom na aerometrické parametre. Definovanie elektrických parametrov a prenosových správ pre lietadlové zbernice.
Strojnícka fakulta THORMA Výroba, k. s. Návrh a konštrukcia univerzálneho zváracieho stola
Hutnícka fakulta THORMA Výroba, k. s. Spaľovanie hnedého uhlia v krbových kachliach a krbových vložkách s automatickou reguláciou prívodu spaľovacieho vzduchu
Strojnícka fakulta ZTS VVÚ KOŠICE a.s. Technicko-ekonomická analýza aplikácie kompozitných materiálov v konštrukcií strojov
Strojnícka fakulta ZTS VVÚ KOŠICE a.s. Zlepšenie konštrukcie krídlového hydraulického motora z hľadiska vnútornej tesnosti.
Strojnícka fakulta Neksten s.r.o Testovanie materiálov a produktov pre automobilový priemysel na svetelnej a klimatickej komore.
Strojnícka fakulta Neksten s.r.o Testovanie materiálov a produktov pre automobilový priemysel v komore na skúšanie horľavosti a zisťovanie mechanických vlastností na trhacom stroji
Strojnícka fakulta Tomark, s.r.o. Tvorba multimediálnych technologických postupov pre procesy zvárania oceľových konštrukcií.
Hutnícka fakulta EUROCAST Košice, s.r.o. Vplyv chemického zloženia a pevnosti furanovej formovacej zmesi na tvorbu stiahnutín a mikrostiahnutín pri použití rôznych druhov náliatkov a chladídiel pri rôznych hrúbkach stien odliatkov z LGG.
Hutnícka fakulta EUROCAST Košice, s.r.o. Vplyv typu miešacieho zariadenia a času spracovateľnosti furanovej zmesi na výsledné pevnostné vlastnosti zmesi v spoločnosti Eurocast Košice s.r.o.
Strojnícka fakulta MICHATEK, k.s. Návrh ovládacieho konceptu pre ohrevnú zásuvku a jeho integrácia do jestvujúceho sériového produktu
Strojnícka fakulta MICHATEK, k.s. Návrh spojovacieho člena pre prenos elektrického prúdu
Strojnícka fakulta Magneti Marelli Powertrain Slovakia s.r.o. Implementovať hardware monitorizačného systému pre meranie výkonu vretena v procese obrábacieho centra v automotive.
Strojnícka fakulta Magneti Marelli Powertrain Slovakia s.r.o. Softvérová podpora a vytvorenie monitorizačného softvéru pre monitorizáciu výkonu vretena obrábacieho stroja.
Fakulta elektrotechniky a informatiky Magneti Marelli Powertrain Slovakia s.r.o. Sledovanie poruchovosti strojov z hľadiska kvality vo výrobnom podniku.
Strojnícka fakulta Tatramat Quasar, a.s. Optimalizácia a automatizácia výrobného procesu odlievania a spracovania odliatkov
Strojnícka fakulta Tatramat Quasar, a.s. Sledovanie, vyhodnocovanie a optimalizácia procesu odlievania a spracovania hliníkových odliatkov
Fakulta elektrotechniky a informatiky T-Systems Slovakia, s.r.o. Vývoj aplikácie v SAPe na zadávanie úloh pre zamestnancov.
Fakulta elektrotechniky a informatiky T-Systems Slovakia, s.r.o. Performance management and reporting
Strojnícka fakulta TATRAVAGÓNKA, a.s. Spracovanie zoznamu schvaľovacej dokumentácie pre schválenie a zaradenie vozňa do prevádzky. Štatistické porovnanie nárastu potreby schvaľovacej dokumentácie v súvislosti so zmenami TSI
Strojnícka fakulta TATRAVAGÓNKA, a.s. Ovplyvnenie výsledkov skúšok vrubovej húževnatosti, použitím vzorky s redukovaným prierezom na výkovkoch, odliatkoch, profiloch a plechoch.
Strojnícka fakulta TATRAVAGÓNKA, a.s. Optimalizácia plánov kvality (Control Plan) z pohľadu diverzifikácie rozsahu povinných kontrol a meraní na operátora, majstra a inšpektora kvality.
Strojnícka fakulta TATRAVAGÓNKA, a.s. Návrh a overenie náterových systémov pre povrchovú ochranu železničných vagónov cisterien z nehrdzavejúcich ocelí
Strojnícka fakulta TATRAVAGÓNKA, a.s. Porovnanie výhodnosti pálenia úkosov verzus frézovania úkosov v závislosti od druhu dielcov (tvar, hmotnosť, hrúbka materiálu) a nákladov na výrobu.
Strojnícka fakulta TATRAVAGÓNKA, a.s. Priváranie čapov, oka a svorníkov na konce dlhých tyčí a rúrok metódou trecieho zvárania na zariadení typu ZT3-22.
Strojnícka fakulta TATRAVAGÓNKA, a.s. Návrh systému vzdelávania manažérov s podporou e-learningu.
Stavebná fakulta Eneco s.r.o Hodnotenie budov z hľadiska spotreby energie –  bytových budov
Stavebná fakulta Eneco s.r.o Hodnotenie budov z hľadiska spotreby energie – školských stavieb
Stavebná fakulta Haas Fertigbau, spol.s.r.o. Zvyšovanie efektívnosti výstavby prostredníctvom moderných metód výstavby
Stavebná fakulta RIKOSTAV CONTAINER, s. r. o. Zdrojová analýza modulárnej výstavby
Stavebná fakulta SPRAVing s.r.o. Hodnotenie budov z hľadiska životnosti objektu, porúch jednotlivých konštrukcii a návrh riešenia sanácie
Stavebná fakulta Archima s.r.o. Sofistikované metódy projektovania bytových stavieb
Stavebná fakulta Archima s.r.o. Sofistikované metódy projektovania budov sociálnych služieb 
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove GOHR, s. r. o Riadenie údržby strojov a zariadení v podmienkach modernej výroby
Stavebná fakulta BeLvi s.r.o. Implementácia teoretických vedomostí študenta získaných na vysokej škole a ich aplikácia pri návrhu časti stavebných objektov pri riešení projektu pre stavebné povolenie.
Strojnícka fakulta TESLA STROPKOV, a.s. Automatizácia merania piezokeramických dosiek     
Strojnícka fakulta TESLA STROPKOV, a.s. Konštrukcia montážneho JÚZ plastových výliskov
Fakulta elektrotechniky a informatiky T-Systems Slovakia, s.r.o. Performance management and reporting
Fakulta elektrotechniky a informatiky CEIT, a.s. Vývoj riadiacich algoritmov robotických štruktúr na platforme ROS
Fakulta elektrotechniky a informatiky Fpt Slovakia, s. r. o. Modul do webovej aplikácie postavenej na platforme .Net s klientskou windows phone aplikáciou.
Stavebná fakulta VÚSI, spol. s r.o. Progresívne metódy podporujúce informačné modelovanie stavieb
Stavebná fakulta VÚSI, spol. s r.o. Využívanie informačno-komunikačných technológií a znalostných technológií pri optimalizácií nákladov stavebných projektov
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Spinea Technologies, s.r.o. Konštruovanie a vývoj vybraných častí strojov, zariadení a vyšších uzlov.
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Spinea Technologies, s.r.o. Produktové inovácie zákazníckych riešení (prídavné zariadenia, aplikačné riešenia).
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Spinea Technologies, s.r.o. Konštruovanie a vývoj vyšších uzlov zameraných na optimalizáciu procesov.
Fakulta elektrotechniky a informatiky U.Shultz Corporation, s. r. o. Analýza číslicových a grafických dát z merania
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove GOHR, s. r. o Ekonomická efektivita prechodu klasickej výroby vybraných súčiastok na CNC obrábanie 
Fakulta elektrotechniky a informatiky Suvel, s. r. o. Spracovanie teoretických poznatkov v oblasti výpočtu elektrických parametrov káblových vedení. Návrh postupu riešenia výpočtu napäťových a prúdových pomerov v tienení vn a vvn káblových vedení pre rôzne konfigurácie káblových vedení ako aj rôzne prevádzkové stavy.
Späť na zoznam VŠ
UPJŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fakulta verejnej správy T-SYSTEMS Slovakia s.r.o. Prevádzka podnikových procesov v prostredí SAP pre oblasť Commercial.
Fakulta verejnej správy T-SYSTEMS Slovakia s.r.o. Prevádzka podnikových procesov v prostredí SAP pre oblasť Účtovník.
Fakulta verejnej správy Holcim Business Services, s.r.o., Košice Procesy vyšlej fakturácie v prostredí medzinárodnej spoločnosti
Fakulta verejnej správy Holcim Business Services, s.r.o., Košice Procesy vyšlej fakturácie v prostredí medzinárodnej spoločnosti
Fakulta verejnej správy T-SYSTEMS Slovakia s.r.o. Prevádzka podnikových procesov v prostredí SAP pre oblasť Nákupca.
Fakulta verejnej správy T-SYSTEMS Slovakia s.r.o. Prevádzka podnikových procesov v prostredí SAP pre oblasť Controller.
Fakulta verejnej správy T-SYSTEMS Slovakia s.r.o. Prevádzka podnikových procesov v prostredí SAP pre oblasť Human resources.
Prírodovedecká fakulta IBM Slovensko spol. s.r.o. Návrh webového riešenia pre vybraný projekt zahŕňajúci návrh databázy, design IS, work-flow v spolupráci so študentmi pracujúcimi v rámci projektu. Študent  implementuje navrhnutý work-flow s využitím dostupných MVC frameworkov pre  Java  platformu.  
Prírodovedecká fakulta IBM Slovensko spol. s.r.o. Návrh webového riešenia pre správu zdrojov na softvérových projektoch  zahŕňajúci návrh databázy, design IS, work-flow v spolupráci so študentmi pracujúcimi v rámci projektu. Študent  implementuje navrhnuté riešenie s využitím dostupných MVC frameworkov pre  Java  platformu.  
Prírodovedecká fakulta Fpt Slovakia, s. r. o. Modul pre optimalizáciu nabíjacích plánov pre elektromobily na platformę Java s použítím open-source knižníc
Prírodovedecká fakulta Fpt Slovakia, s. r. o. Možnosti využitia moderných testovacích technológií na platforme Java (Arquilian, Graphene, Selenium webdriver) v automatických testoch užívateľského rozhrania Java EE aplikácií.
Späť na zoznam VŠ
TUZVO

Technická univerzita vo Zvolene

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky ZTS Strojárne, s.r.o. Uplatnenie tímovej práce v Stredisku Zvarovňa spoločnosti ZTS Strojárne, s.r.o., Námestovo
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky ZTS Strojárne, s.r.o. Návrh postupu implementácie systému manažérstva BOZP v spoločnosti ZTS Strojárne, s.r.o., Námestovo
Drevárska fakulta NEOPOLIS s.r.o. Komplexný interiérový dizajn
Drevárska fakulta NEOPOLIS s.r.o. Dizajn nábytku
Drevárska fakulta NEOPOLIS s.r.o. Dizajn a technológie konštrukcie
Fakulta enivornmentálnej a výrobnej techniky Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. Analýza technického stavu ložísk vo výrobnom zariadení pomocou vibrodiagnostického systému
Fakulta enivornmentálnej a výrobnej techniky Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. Bezpečnostné prvky vo výrobnej technike
Fakulta enivornmentálnej a výrobnej techniky Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. Návrh zlepšenia výrobného systému pomocou simulácie
Fakulta enivornmentálnej a výrobnej techniky Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. Zvýšenie výkonnosti montážnych liniek vo výrobnom podniku
Drevárska fakulta MRK CONTRACT s.r.o. Komplexný interiérový dizajn
Drevárska fakulta Ing. Jozef Švantner - SLOS Interiérové svietidlo 3D CUBE – dizajnové variácie.
Drevárska fakulta Ing. Jozef Švantner - SLOS Svetelný LED panel 300x600mm – interiérová aplikácia.
Drevárska fakulta Ing. Jozef Švantner - SLOS Moderné svetelné štúdio- návrh interiéru a exteriéru predajne svietidiel nového typu.
Drevárska fakulta Cubica s.r.o. Komplexný interiérový dizajn a dizajn nábytku
Späť na zoznam VŠ

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.