O projekte

Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti vznikol ako reakcia na potrebu lepšie prepojiť vysokoškolské vzdelávanie s  potrebami trhu práce a identifikovať a podporiť tie študijné programy, ktoré sú najžiadanejšie trhom práce v podnikovej sfére, najmä v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou pre hospodársky rast SR. Je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ a na jeho realizáciu je alokovaných 17,072 mil. EUR v rámci operačného programu Vzdelávanie a jeho časti Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy.

Projekt je určený pre všetky typy vysokoškolského štúdia – bakalárov, magistrov, inžinierov aj doktorandov. Do projektu sú zapojení študenti formou krátkodobých exkurzií až po dlhodobé stáže v podmienkach podnikovej praxe. Študenti počas tohto obdobia spracujú konkrétne odborné témy. Zároveň sa vytvoria aj výučbové základne priamo na vysokých školách, ktoré priblížia prostredie vysokých škôl podmienkam praxe. Projekt sa  realizuje v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.

Projekt sa realizuje v týchto štyroch aktivitách:

Aktivita 1.1Posúdenie efektívnosti študijných programov VŠ z hľadiska potrieb trhu práce a spolupráce s podnikovou sférou

Aktivita 1.2Aktívne vytváranie siete spolupráce vysokých škôl a podnikovej sféry

Aktivita 1.3Skvalitnenie vzdelávacieho obsahu a podpora inovatívnych foriem vzdelávania pre potreby trhu práce vo vybraných perspektívnych študijných odboroch
 
Aktivita 1.4Popularizácia štúdia v perspektívnych študijných programoch a spolupráce medzi vysokými školami a podnikovou sférou

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.