Späť

...aby každý absolvent mal uplatnenie

V súčasnej dobe téma uplatnenia sa absolventov stredných a vysokých škôl po ukončení štúdia rezonuje vo všetkých diskusiách týkajúcich sa čo i len vzdialene vzdelávania a stáva sa najdôležitejšou témou pri riešení stavu nášho školstva.

Po úspešnej konferencii organizovanej v máji 2014 Centrom vedecko-technických informácií SR pod názvom "Školy - centrá rozvoja regiónov" sa v piatok 6. júna 2014 konala II. medzinárodná konferencia "Transformácia odborného vzdelávania a prípravy" s podtitulom "...aby každý absolvent mal uplatnenie".

Konferencia prebiehala pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka, podpredsedu Európskej komisie Maroša Ševčoviča, štátnych tajomníkov Štefana Chudobu a Branislava Ondruša, ako aj zástupcov priemyselných zväzov, zamestnávateľov a zástupcov samosprávneho a verejného života.

Na úvod sa prítomným prihovorili a všetkých hostí privítali Jaroslav Holeček, predseda výboru pre vzdelávanie pri SOPK a Ivan Stankovský, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.
 
Konferenciu otvoril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. Vo svojom príhovore zdôraznil nevyhnutnosť takých legislatívnych zmien v prostredí školstva, ktoré nastavia systém vzdelávania na všetkých úrovniach tak, aby každý absolvent vychádzajúci zo stredných alebo vysokých škôl mal príležitosť uplatniť sa na trhu práce. Minister zdôraznil, že zo strany Ministerstva školstva je cieľom to, aby trh práce a dopyt po odborne zdatných absolventoch bol hlavným a určujúcim kritériom pre podporu študijných programov  na stredných a vysokých školách.
 
Na konferencii vystúpil aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, ktorý vyzdvihol úlohu MPSVaR SR ako reprezentanta na trhu práce a dôležitého spolupartnera MŠVVaŠ SR pri riešení takých zložitých otázok, akými sú nezamestnanosť mladých ľudí do 29 rokov a ľudí po päťdesiatke.

K transformácii odborného vzdelávania sa vyjadril Július Hron, člen riadiaceho výboru národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania. Helena Psotová z Nitrianskeho samosprávneho kraja vysvetlila účastníkom konferencie úlohy samosprávy pri zabezpečovaní odborného vzdelávania a prípravy. Predstavitelia národného projektu RSOV Vladimír Vajdák, Mária Hrabinská a Ľubica Mižičková predstavili národný projekt a jeho aktivity, napríklad podporu kariérového poradenstva na SOŠ.

Po krátkej prestávke prezentoval pohľad Európy na Slovensko, na vzdelávanie a zamestnanosť mladých u nás Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie nadviazal na európsku tému a zdôraznil prítomným dôležitosť odborného vzdelávania, ktoré sa stáva základnou podmienkou konkurencieschopnosti Slovenska v rámci Európy.
 
Konferencia  pokračovala v popoludňajších hodinách v štyroch panelových diskusiách, ktoré sa za účasti predstaviteľov z rôznych oblastí vzdelávania venovali takým témam, ako sú potreby trhu práce a plány výkonov škôl, orientácia na povolanie na základných školách, kariérne poradenstvo a návrat k príprave na povolanie, modernizácia SOŠ a duálny systém na stredných školách a kontrola kvality.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.