Späť

Aj košických vysokoškolákov vyzývame k aktivite

V utorok 25. februára 2014 oslovila regionálna pracovníčka národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti PhDr. Rastislava Varsányiová študentov na košickej Technickej univerzite počas podujatia AZU - Aktivita zvyšuje úspech.

Pre viac než 80 prítomných študentov bolo pripravených niekoľko motivačných prezentácií a prednášok, ktorých cieľom bolo poukázať na dôležitosť prepojenia teórie s praxou, ako aj na vyššiu aktivitu študentov ešte počas štúdia.

R. Varsányiová sa v úvode zamerala na vykreslenie nepriaznivého stavu na trhu práce absolventov vysokých škôl nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Vyzvala študentov k tomu, aby sa zamysleli nad tým, čo budú robiť po absolvovaní školy. Podniky totižto preferujú zamestnávanie takých absolventov, ktorí získavali praktické skúsenosti už počas štúdia. Zároveň im ponúkla možnosť prihlásiť sa na krátkodobú exkurziu alebo dlhodobú stáž vo firme s podporou národného projektu.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.