Späť

Ako sa fúka sklo a vyrába obľúbený nápoj Slovákov videli trnavskí študenti na exkurziách

So základnými princípmi fungovania podnikov v oblasti sklárskeho aj potravinárskeho priemyslu sa mohli oboznámiť študenti Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

V rámci exkurzií, ktoré sa uskutočnili s podporou národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, navštívili podniky Rona, a.s., Lednické Rovne a Kofola, a.s., Rajecká Lesná.

Študenti absolvovali prehliadky výrobných a logistických priestorov podnikov s dôrazom na predstavenie výrobných technológií. „Exkurzia bola organizovaná ako doplnková aktivita k predmetom spadajúcim do oblasti priemyselného inžinierstva technológie montáže. Každý z vybraných podnikov ponúkal iný pohľad na realizáciu výrobného procesu, ako aj podporných procesov v závislosti od špecifikácie hospodárskeho sektora,“ hovorí lektor Ing. Rastislav Beňo, PhD., ktorý študentov na exkurziách sprevádzal.

Konkrétne, v podniku Rona návštevníci videli ručný aj automatizovaný spôsob výroby výrobkov úžitkového skla, pričom mali možnosť skúsiť si vyfúknuť vlastný pohár. Rastislav Beňo pridáva, že študentom boli odprezentované aj rôzne techniky a aplikácie moderných strojov na tvarovanie skla s dôrazom na uplatňovanie prísnych kritérií týkajúcich sa životného prostredia a ekológie.  Ďalej si tiež prezreli Slovenské sklárske múzeum.

V rámci podniku Kofola študenti spoznali celkový priebeh výrobného procesu od prípravy výroby, cez hlavnú výrobu až po zabezpečenie expedície k cieľovému zákazníkovi. „Študenti mali možnosť degustácie pripravených sirupov, z ktorých sa vyrábajú finálne produkty. Mohli odsledovať spôsob využívania moderných technológií, ako aj prístupov uplatňovaných v oblasti priemyselného inžinierstva v potravinárstve,“ uvádza Rastislav Beňo a dodáva: „Exkurzie boli zo strany študentov hodnotené pozitívne. Vyzdvihnúť je potrebné predovšetkým otvorený, priateľský a profesionálny prístup zamestnancov podnikov Rona a Kofola, ktorí umožnili realizáciu tejto aktivity.“      

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.