Späť

Automobilové podniky v Trnave a Bratislave zaujali študentov na exkurzii natoľko, že chceli ďalšie prezentácie navyše

„Bola som až prekvapená, ako študenti vnímali prostredie obidvoch firiem, ako ich zaujímal výrobný proces a celkové dianie v podniku,“ opisuje Mgr. Iveta Kontríková, PhD., lektorka detašovaného pracoviska Univerzity Mateja Bela v Poprade priebeh exkurzií v akciovke ZF Slovakia, Trnava a v bratislavskom SAS Automotive, s.r.o., ktoré absolvovala so svojimi zverencami.

Ocenila exkurzie konajúce sa v rámci národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ najmä preto, že študenti majú možnosť nahliadnuť priamo do výrobného procesu reálnych firiem, čo pre nich znamená obrovský prínos. Veľmi pochvalne sa Iveta Kontríková tiež vyjadrila na margo aktivity študentov počas prehliadky pracovného dňa v oboch podnikoch z oblasti automobilového priemyslu. „Kládli mnoho otázok, v SAS Automotive dokonca požiadali, aby im prezentovali aj ďalšiu výrobnú linku navyše. Zároveň mnohí skonštatovali, aké je dôležité študovať,“ hovorí.

Trnavský podnik vyrába a dodáva spojky do osobných i nákladných automobilov všetkých možných značiek do celého sveta.  SAS Automotive je zas spoločnosť, ktorá montuje kokpity do mnohých značiek automobilov. „Nás zaujali tieto podniky aj preto, že ide o nemecké firmy a zaujímal nás jazyk, ktorý sa v podnikoch používa ako pracovný,“ vysvetľuje lektorka Kontríková a pokračuje, že v obidvoch sa jednoznačne preferuje nemčina, bez ktorej sa stredný a vyšší manažment nezaobíde. „Vhodným doplnkovým jazykom je angličtina, ktorá sa ale skôr využíva pri obchodovaní s inak ako nemecky hovoriacimi krajinami,“ dodáva.

Naplnili sa aj jej očakávania ohľadom cudzojazyčnej manažérskej komunikácie. „V ZF i v SAS Automotive jednoznačne naši sprievodcovia uviedli, že bez aktívneho ovládania nemeckého jazyka nemá manažér vo vyššej pozícii šancu získať v týchto firmách zamestnanie. Takže dúfam, že to študentov motivovalo k hlbšiemu štúdiu cudzích jazykov.“ Firmy podľa lektorky Kontríkovej študentov nadchli, SAS Automotive napríklad pre čisté a relatívne málo hlučné prostredie, prehľadnú a jednoduchú organizačnú štruktúru podniku, logistiku, presnosť pri montáži, ale aj nadštandardný príjem. "Automobilový priemysel je pre dnešných mladých Slovákov rozhodne zaujímavý," tvrdí a dopĺňa: „Na Slovensku je to určite najlepšie sa rozvíjajúce odvetvie. Je v ňom mnoho možností pre absolventov technických smerov, dizajnérov, informatikov, manažérov a mnohých ďalších.“

Jej slová potvrdzuje aj jedna zo študentiek, ktorá bola na exkurzii, druháčka Patrícia Zuštiaková z Inštitútu manažérskych systémov so sídlom v Poprade, EF UMB. Hovorí, že napriek tomu, že je dievča, od malička sa zaujímala o automobilový priemysel. „Táto exkurzia mi dala nový pohľad, ako to funguje v týchto podnikoch, ako všetko musí spolu ladiť. Myslím si, že všetkých to veľmi zaujalo, dokonca aj tých, ktorí k automobilovému priemyslu nemajú až tak blízko. Zistili sme princíp, ako musí každý vykonávať svoju prácu dôsledne, aby bol konečný zákazník spokojný. V dnešnej dobe je podľa mňa dôležité mať kontakty priamo s podnikmi a vedieť ako to vo firmách funguje.“

Lektorka Iveta Kontríková našla aj ďalšiu veľkú pridanú hodnotu exkurzií: „Ani jeden zo študentov nikdy predtým nebol v Trnave a asi dve tretiny neboli nikdy ani v Bratislave. Takže ešte raz srdečná vďaka za túto možnosť a ak bude podobná príležitosť aj v budúcnosti, určite ju radi využijeme,“ uzatvára lektorka a dodáva, že aj ostatným vysokým školám či univerzitám odporúča zapojiť sa do tohto projektu, aby mohli zobrať svojich študentov na podobnú exkurziu. „Dnešné vysokoškolské štúdium je stále prevažne teoretické. Štúdium bez priameho prepojenia s praxou nedáva absolventovi možnosť vidieť, ako je to v reáli. Exkurzia v podniku je síce len krátkodobá záležitosť, ale študent môže aspoň nahliadnuť do výrobných hál, čo sa bežnému človeku určite nepodarí. Získa tak prehľad a snáď aj nadhľad, bez ktorého sa v budúcnosti v pracovnom prostredí nezaobíde," sumarizuje na záver Iveta Kontríková.

Autori: Iveta Kontríková a Slávka Habrmanová

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.