Späť

Budúci strojní inžinieri z Košíc navštívili Volkswagen, vodné diela Gabčíkovo a Čunovo aj nitriansky výskumný ústav

Kam až pokročil výskum a vývoj v oblasti plastických látok či zvárania, ako pracujú vodné diela Gabčíkovo a Čunovo, ale aj prevádzku automobilky Volkswagen Slovakia, a.s. spoznali študenti Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach z Katedier strojárskych technológií a materiálov, počítačovej podpory technológií a automobilovej výroby.

To všetko vďaka účasti na exkurziách s podporou národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti konajúcich sa v polovici marca v priebehu troch dní.

Najskôr si študenti prezreli Výskumný ústav spracovania a aplikácie plastických látok, a.s. v Nitre, kde sa okrem vývoja a výroby nových plastických výrobkov mohli oboznámiť aj s technológiami vytlačovania, vyfukovania a vstrekovania so zameraním hlavne pre automobilový priemysel. „Navštívili sme i akreditované skúšobné laboratóriá, ktoré vykonávajú analýzy  materiálov a chemických výrobkov, testujú spracovateľské vlastnosti polymérnych materiálov, termické charakteristiky látok, bariérové vlastnosti obalových materiálov, pevnostné charakteristiky plastov a výrobkov a pod.,“ konštatovala lektorka a pedagogička z košickej univerzity Ing. Jana Tkáčová, PhD.

Exkurzia ďalej pokračovala na hlavných objektoch vodného diela Gabčíkovo, ktoré tvoria zdrž Hrušov s objektmi stupňa Čunovo, prívodný kanál, stupeň Gabčíkovo a odpadový kanál aj zo strojárskej stránky. „V podniku Volkswagen sme navštívili prevádzku lisovne, karosáreň a agregátnu halu. Mali sme možnosť vidieť najmodernejšie technológie tvárnenia, zvárania, obrábania, montáže pri výrobe automobilov, logistiky a 3D merania,“ popisuje Jana Tkáčová.

V posledný deň exkurzií mohli študenti vidieť, ako funguje pokroková technológia zvárania Friction stir welding-trecie v rámci Výskumného ústavu zváračského PI, a.s. Bratislava. Lektorka Tkáčová priblížila, že ide o zváranie s premiešaním aplikovateľné zvlášť pre hliníkové zliatiny aj fyzikálny simulátor Gleeble 3800 s využitím pri skúšaní zvariteľnosti materiálov, umožňujúci široké možnosti sledovania mechanických vlastností jednotlivých pásiem teplom ovplyvnenej oblasti. „Exkurzia je významným prínosom pre rozšírenie si poznatkov v rámci vzdelávania sa v študijnom programe s cieľom nadviazania kontaktu s praxou a budovania osobnosti strojného inžiniera,“ ocenila Jana Tkáčová.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.