Späť

Chemosvit neustále hľadá šikovných absolventov

V piatok 17. januára 2014 sa predstavitelia národného projektu stretli s Ing. Zuzanou Weissovou, riaditeľkou úseku ľudských zdrojov a s Ing. Máriou Ilenčíkovou zo spoločnosti Chemosvit, a.s. vo Svite.

Zhodli sa na tom, že neustále vzdelávanie a hľadanie nových kvalifikovaných absolventov je dôležitou úlohou podniku. Predstaviteľky personalistiky podniku oceňujú, že projekt finančne motivuje lektorov z radov skúsených zamestnancov pre odborné vedenie študentov na praxi. Doteraz bol problém s tým, že pracovníci neboli dostatočne motivovaní vzdelávať študentov v praxi, i keď podnik to preferoval, čo ovplyvňovalo kvalitu takého  vzdelávania.

Spoločnosť Strojchem, ktorá patrí do skupiny Chemosvit a poskytuje jej personalistické služby, už vypísala dve ponuky pre študentov na pozície dlhodobých stáží. Na tieto dve ponuky prišli už dve prihlášky študentov z univerzít z prirodzeného spádového územia podniku, teda z Technickej univerzity v Košiciach a Žilinskej univerzity v Žiline.

Andrej Bederka, odborný garant spolupráce vysokých škôl s podnikmi uvedol, že na základe skúseností z národného projektu, je potrebné stimulovať záujem študentov o zapojenie sa do podnikovej praxe. Chemosvit prejavil záujem najmä o študentov, ktorí pochádzajú z daného regiónu, kde táto spoločnosť patrí medzi najvýznamnejšie podniky.

Chemosvit, a.s. je predstaviteľom skupiny spoločností, ktoré patria k výnimočným a tradičným výrobcom obaľovacích fólií, pričom v súčasnosti je ich výroba oveľa širšia - zasahuje do elektrotechnického priemyslu, strojárenstva aj výroby plastov.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.