Späť

Členovia Expertnej skupiny sa zhodli: „Reforma a systémové zmeny v školstve sú nevyhnutné!“

V stredu 19. februára 2014 sa vo Vzdelávacom stredisku KIA Motors v Tepličke nad Váhom pri Žiline konalo ďalšie zasadnutie Expertnej skupiny pre spoluprácu vysokých škôl s podnikovou sférou národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Všetkých prítomných privítal zástupca hostiteľa Ing. Branislav Hadár zo spoločnosti KIA Motors. Odborný garant pre spoluprácu VŠ a podnikov Ing. Andrej Bederka po úvodnom príhovore zhodnotil činnosť Expertnej skupiny Aktivity 1.2  za uplynulé obdobie a predložil návrh činností na budúce obdobie.

Jedným z hlavných bodov programu zasadnutia bola prezentácia doc. RNDr. Ivana Ostrovského, CSc. na tému Dopady vzdelanosti na trh práce Slovenskej republiky. Doc. Ostrovský poukázal na negatíva a riziká súčasného stavu vysokého školstva, v ktorom je výrazný nedostatok odbornej praxe počas štúdia. Zdôraznil, že reforma odbornej praxe je nevyhnutná a je potrebné maximalizovať jej podporu, odstrániť diskrimináciu študijných odborov a podporovať prax vo firmách napríklad jej zaradením do odpočítateľných nákladov. Upozornil aj na chýbajúce regulačné mechanizmy týkajúce sa počtu potrebných absolventov v jednotlivých odboroch.  

Zasadnutie pokračovalo prezentáciou JUDr. Antona Ondreja, člena Expertnej skupiny pre spoluprácu VŠ s podnikovou sférou národného projektu, ktorý ako zástupca skupiny A5 - združenia najväčších priemyselných zväzov – nadviazal na predchádzajúcu diskusiu a ocenil záujem všetkých prítomných o zmenu súčasného stavu. JUDr. Ondrej odprezentoval pohľad priemyslu na súčasný stav na Slovensku, vysvetlil zaangažovanie zástupcov priemyslu na projekte, zdôraznil nevyhnutnosť systémových opatrení vo vzdelávaní, pričom poukázal na potrebu zmeny financovania škôl nie podľa počtu študentov, ale podľa umiestnenia absolventov na trhu práce. S tým súvisí nevyhnutná prepojenosť školstva a priemyslu, čo je zároveň jednou z priorít tohto projektu.

V závere stretnutia odznelo množstvo zaujímavých myšlienok, ktoré sa po oficiálnom schválení a dopracovaní Expertnou skupinou stanú jedným z výstupov projektu a možným podkladom pre návrh systémových zmien vo vysokoškolskom vzdelávaní. Niektoré z myšlienok boli:

- Legislatívne umožniť vstup do pedagogického procesu a dať školám možnosť pružne reagovať na potreby praxe a v rámci ich kompetencií upravovať študijné programy
- Systematicky podporovať vysoké školstvo, vznik, existenciu a fungovanie vedecko-technických parkov, ako aj vedu a výskum
- Klásť dôraz na realizovanie študentských projektov v podnikateľskej praxi
- Zapracovať do nového vysokoškolského zákona povinnú prax počas štúdia a podporovať synergiu s podnikmi

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.