Späť

Ďalšie ponuky praxe budú od spoločnosti WBI

V utorok 29. októbra 2013 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie predstaviteľov národného projektu so spoločnosťou WBI.

Spoločnosť WBI sa zameriava na nasadzovanie a podporu profesionálych riešení komplexných informačných systémov (ERP), systémov pre riadenia vzťahov podniku so zákazníkmi (CRM), intranetu a portálových riešení, správy dokumentov, manažérskych informačných systémov atp., pričom je významným partnerom spoločnosti Microsoft na Slovensku. Počas svojej dlhej existencie spoločnosť získala skúsenosti v širokej škále odvetví a podporuje vyše 100 svojich klientov. Viac informácií: www.wbi.sk.

Riaditeľka podnikových riešení spoločnosti WBI Ing. Zuzana Zajíčková prejavila záujem ponúknuť 2-3 príležitosti praxe pre študentov v študijných programoch orientovaných na programovanie (produkty Microsoft) a podnikové procesy. Spoločnosť je pripravená priebežne si vyberať a pripravovať schopných a perspektívnych absolventov vysokých škôl, ktorí počas praxe získajú široký prehľad o používaných technológiách a riešeniach. Zuzana Zajíčková uviedla, že WBI od študentov očakáva, že už počas výkonu praxe študenti pomôžu spoločnosti udržiavať prehľad o technológiách, v ktorých sú mladí vysokoškoláci často veľmi dobre zorientovaní. Okrem toho spoločnosť WBI plánuje využiť diplomové práce študentov na zlepšenie kvality a efektívnosti interných procesov spoločnosti pre skvalitenenie služieb svojim klientom.

Ponuka praxe sa môže vzhľadom na vzdialenosť voči Bratislave týkať vysokoškolákov z MTF STU v Trnave a z SPU v Nitre. Nakoľko má spoločnosť WBI pobočku aj v Košiciach, ponuka praxe môže smerovať i na TUKE v Košiaciach. Predpokladaný termín vyhodnotenia ponuky praxe od spoločnosti WBI je 20.11.2013.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.