Späť

Ďalšie výsledky projektu potvrdzujú jeho dôležitosť

Po štyroch mesiacoch – 26. marca 2014 - sa opäť stretli na pôde dekanátu Strojníckej fakulty STU predstavitelia národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ a generálny riaditeľ CVTI prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. s top osobnosťami vysokoškolského a podnikového prostredia, ktorí podporujú myšlienky projektu a priamo s projektom spolupracujú.

Na úvod všetkých privítal prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan Strojníckej fakulty STU a viceprezident Zväzu strojárskeho priemyslu. Následne hlavná odborná garantka projektu Mgr. Helga Jančovičová, PhD. prítomných prehľadne poinformovala o najnovších skutočnostiach, dianí v projekte a plánoch na nasledujúce obdobie. Zároveň sa poďakovala prítomným za podporu a spoluprácu, vďaka ktorej projekt úspešne pokračuje.

Zaujímavé výsledky priniesol vykonaný prieskum spolupráce vysokých škôl a podnikov k 21. marcu 2014, ktorého výsledkom je nový Ranking spoluprác VŠ a podnikov. Ten odprezentoval garant Aktivity 1.1 PhDr. Peter Obdržálek, PhD. Prieskum identifikoval celkovo 2686 spoluprác, z ktorých až 39%, t.j. 1037 spoluprác uviedla aj škola aj podnik.

Následne H. Jančovičová informovala o konkrétnych postupoch v jednotlivých aktivitách projektu, o nástupe študentov na dlhodobú prax do podnikov práve v týchto dňoch, o pripravovaných exkurziách vysokoškolákov do podnikov a rôznych odborných podujatiach v rámci projektu, ale aj o konkrétnych prekážkach pri implementácii projektu.

Prítomní pozitívne hodnotili priebežné výsledky projektu a vyjadrili svoje presvedčenie, že budú slúžiť ako obsahová platforma pri diskusiách o novom vysokoškolskom zákone. Rovnako budú podkladom aj pri komunikácii so zamestnávateľmi a zástupcami vysokých škôl o tvorbe študijných programov, ako aj s verejnosťou o podpore technických odborov na vysokých školách a ich prepájaní s podnikovou praxou.

Ing. Štefan Chudoba, PhD., štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR povedal: „Projekt ide dobrým smerom a je veľmi dôležité, aby nadviazal aj na ďalšie rozpracované prepojenia medzi vzdelávaním a zamestnávateľmi. Prezentované výsledky upozorňujú na dôležitosť technických študijných odborov, ale aj na význam bakalárskeho a doktorandského štúdia. Informácie z projektu sú aj významným prínosom pri kreovaní nového vysokoškolského zákona.“

Ing. Jaroslav Holeček, predseda Zväzu automobilového priemyslu pri svojom vystúpení konštatoval, že zástupcov zamestnávateľov teší, že prezentované výsledky ukázali dôležitosť prepojenia praxe so štúdiom, ako aj na správny výber študijného odboru. „Pre mňa je však stále zarážajúce číslo, že na Slovensku potrebujeme iba 31 % absolventov vysokých škôl ročne,“ zdôraznil J. Holeček.

Prítomní v závere stretnutia zhodne potvrdili, že výsledkom ďalšej spolupráce osobností vysokoškolského a podnikového prostredia a zástupcov národného projektu by mala byť pravidelná informovanosť o priebežných výsledkoch projektu, ktoré je potrebné okrem iného použiť v maximálnej miere pre podporu reformy bakalárskeho štúdia technických odborov. Zároveň musí komunikácia výsledkov a zistených faktov podporiť argumentáciu v prospech zmien vo VŠ štúdiu, z ktorých budú benefitovať technické študijné odbory a následne ich absolventi a zamestnávatelia. Zástupcovia zamestnávateľských zväzov podporia cez svojich členov – podniky - organizáciu exkurzií pre študentov v podnikoch.

Viac fotografií z podujatia v galérii: http://www.vysokoskolacidopraxe.sk/galeria/?showAlbum=53&page=0

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.