Späť

Deň kariéry SPU v Nitre pod záštitou národného projektu

O tom, že študentom nie je ľahostajné, čo a ako študujú a skutočne ich začína zaujímať aj ich zamestnanie po absolvovaní školy, sa mohli presvedčiť všetci tí, ktorí navštívili už štvrtý ročník podujatia Deň kariéry SPU v Nitre.

Tento ročník bol výnimočný, pretože sa konal pod záštitou národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorého cieľom je vytvorenie pilotného systému prepojenia vysokých škôl s podnikovou praxou a prispôsobenie vysokoškolského vzdelávania reálnym potrebám vedomostnej spoločnosti. Aj napriek tomu, že Slovenská poľnohospodárska univerzita má v tomto smere veľmi dobré renomé a študenti mnohých odborov tejto školy môžu ešte počas štúdia absolvovať prax alebo exkurziu v podniku, účasť zástupcov národného projektu na tomto podujatí bola prínosom najmä kvôli rozšíreniu ponuky praxí a exkurzií pre študentov.

V utorok 1. apríla 2014 od skorých ranných hodín prichádzali št2014_04_01_SPU Nitra_Gálováudenti do vstupnej auly SPU, kde mohli nájsť širokú ponuku menších firiem aj veľkých podnikov, ako sú Nestlé Slovensko s.r.o. či Matador Holding, a.s. Mnohé z nich prezentovali možnosť zamestnať sa hneď po absolvovaní univerzity, ale ponuka bola obohatená aj o možnosti praxe či dlhodobých stáží už počas štúdia. Podujatie slávnostne otvorila svojím príhovorom prorektorka SPU prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., ktorá ocenila účasť podnikov na tomto podujatí a zdôraznila, aké je dôležité pre vysokoškolákov spoznávať podmienky reálnej praxe už počas štúdia.

Študenti sa často zastavovali pri stánku národného projektu, kde im pracovníci poskytli odpovede na otázky týkajúce sa predovšetkým možností, ktoré im projekt ponúka. Záujem bol nielen o dlhodobé praxe, ale aj o možnosť zúčastniť sa exkurzií do okolitých podnikov, ktoré môžu študentom poskytnúť prvotné zorientovanie sa na trhu práce a nasmerovanie ich budúcej kariéry.

Viac o Dni kariéry na SPU v Nitre si môžete prečítať aj tu:
http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/celouniverzitny-den-kariery-na-spu-uz-po-stvrty-raz/

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.