Späť

Do projektu pristupuje ďalšia univerzita

Zástupcovia národného projektu navštívili Technickú univerzitu vo Zvolene a ponúkli jej predstaviteľom spoluprácu v národnom projekte.

K siedmim spolupracujúcim vysokým školám tak po roku realizácie národného projektu pribúda ďalšia významná univerzita. Technickú univerzitu na stretnutí vo Zvolene zastupoval prorektor pre pedagogickú prácu RNDr. Andrej Jankech, PhD.

Hlavná odborná garantka projektu Mgr. Helga Jančovičová, PhD. a odborný garant pre spoluprácu vysokých škôl a podnikovej sféry Ing. Milan Fiľa, PhD. predstavili hlavné myšlienky a ciele národného projektu a možnosti spolupráce v projekte.

Prorektor A. Jankech prejavil veľký záujem o spoluprácu v národnom projekte v oblasti podnikových stáží, ale aj exkurzií do okolitých firiem. V rámci stretnutia sa diskutovalo aj o súčasnom stave v projekte, počte študentov v podmienkach podnikovej praxe, počte študentov na exkurziách, ale hlavne o možnostiach spolupráce Technickej univerzity s podnikovou sférou v danom regióne.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.