Späť

Do SPINEA Technologies v Prešove nastúpili prví študenti

Od dnešného dňa využili možnosť priameho kontaktu s praxou ďalší študenti z Fakulty výrobných technológii v Prešove Technickej univerzity v Košiciach, ktorí nastúpili do podniku SPINEA Technologies v Prešove.

Tá vyrába produkty určené pre automatizáciu a priemyselnú robotiku, pre oblasť výroby obrábacích strojov, textilný priemysel, zdravotnícku techniku, letecký priemysel a mnohé ďalšie sféry.

Reálne tým napĺňajú slová rektora Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. prof. Ing. Antona Čižmára, CSc., ktorý v rozhovore pre národný projekt povedal: „Sme technická univerzita, ktorá na svojich ôsmich fakultách zabezpečuje vzdelávací proces v odboroch, ktoré sú priamo prepojené na priemyselnú prax. Svedčí to o dobrých kontaktoch medzi fakultami a podnikmi a o záujme podnikov spolupracovať s Technickou univerzitou v Košiciach, podieľať sa na výchove a vzdelávaní našich študentov, s cieľom získať kvalitných absolventov.“

Technická univerzita v Košiciach má v podnikoch a firmách na dlhodobej praxi doteraz spolu takmer 30 študentov. Národný projekt, ktorého jedným z cieľov je získanie odborných praktických skúseností študentov priamo vo výrobnom procese už počas štúdia, tak aj vďaka nim naberá na význame.

V súvislosti s narastajúcimi požiadavkami podnikov, najmä v dôsledku ich silnej konkurencie, študenti pochopili význam priamej úmery medzi vysokou školou a trhom práce. A tou je efektívnejšie uplatňovanie získaných teoretických vedomostí už počas štúdia v podmienkach podnikovej praxe.


 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.