Späť

Dobrý podnikový manažment je základom úspechu

Študenti Priemyselného manažérstva Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave sa o tom presvedčili priamo na pôde dvoch úspešných spoločností v Trnave - vinárskej firmy VÍNO MRVA & STANKO, a.s. v Trnave a spoločnosti LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o. Využili tak jednu z aktivít národného projektu a zúčastnili sa exkurzie v týchto stabilných a prosperujúcich spoločnostiach.

Na exkurziách riadiaci pracovníci oboch spoločností študentom prezentovali úspechy, ktoré firmy dosiahli predovšetkým vďaka dobre cielenému marketingu a kreatívnemu manažmentu. Účelom tejto krátkodobej stáže bolo získanie konkrétnych poznatkov z oblastí priemyselného inžinierstva, manažmentu podniku, manažmentu výroby, ako aj marketingu s dôrazom na praktickú aplikáciu týchto znalostí.

Na záver študenti zhodnotili prínos exkurzie z hľadiska prepojenia vzdelávania teoretických  vedomostí s praxou a ocenili tak ponúknutú možnosť nazrieť už počas štúdia do vnútra fungujúcich firiem, ich podnikovej kultúry a pracovných vzťahov. Získali tak aj šancu nadobudnúť cenné skúsenosti v oblasti manažovania priamo vo výrobnom procese úspešných spoločností. Perspektívne sa im tým otvára cesta k naplňovaniu jedného z významných zámerov a cieľov národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorým je uplatnenie sa absolventa vo vyštudovanom odbore na trhu práce bezprostredne po ukončení štúdia.

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.