Späť

Doktorandi z Technickej univerzity v Košiciach zavítali do SPINEA Technologies

Brány prešovského strojárskeho podniku SPINEA Technologies, ktorý vyrába produkty určené pre automatizáciu a priemyselnú robotiku, pre oblasť výroby obrábacích strojov, textilný priemysel, zdravotnícku techniku, letecký priemysel, ale aj mnohé ďalšie sféry, sa otvorili pre doktorandov zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Pridali sa tak k ďalším študentom košickej Technickej univerzity, konkrétne z Fakulty výrobných technológií v Prešove, ktorí nastúpili do podniku SPINEA Technologies v Prešove na dlhodobú stáž ešte v polovici júla tohto roku. V rámci exkurzie s podporou národného projektu si nielen prezreli výrobné haly podniku, oboznámili sa s najnovšími výrobnými technológiami, ale aj s celkovým zameraním a smerovaním tohto významného podniku na východnom Slovensku.

V podniku sa študentom priamo venoval výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. Dušan Vasilišin, ktorý študentov previedol po podniku. Zároveň im na úvod objasnil históriu podniku, ktorý bude tento rok oslavovať už svoje 20. výročie fungovania na Slovensku. „Radi vidíme v našom podniku mladých ľudí – študentov, či už na exkurzii alebo na dlhodobej stáži. Kontakt s podnikom už počas štúdia je určite dobrý prvý krok k hľadaniu si budúceho zamestnania, ako aj k zoznámeniu sa s realitou pracovného života,“ povedal D. Vasilišin.

Technická univerzita v Košiciach tak svojou partiSPINEA Technologies 20140815 spoločnácipáciou na aktivitách národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti napĺňa víziu prepojenia štúdia s praxou, ktorá je cestou výchovy a vzdelávania študentov nielen teoretickou formou, ale aj v podmienkach podnikovej praxi. „Som v poslednom ročníku doktorandského štúdia, preto kontakt s konkrétnou firmou a jej výrobným procesom, je pre mňa určite zaujímavý,“ hovorí študent Boris Jobbágy. „Práve teraz začínam rozmýšľať aj o svojom budúcom zamestnávateľovi, preto som veľmi ocenil, že nás touto slovenskou firmou previedol sám konateľ spoločnosti a že zamestnanci odovzdávajú priamo v praxi svoje skúsenosti nám – mladým.“

V súvislosti s narastajúcimi požiadavkami podnikov, najmä v dôsledku ich silnej konkurencie, študenti pochopili význam priamej úmery medzi vysokou školou a trhom práce. Aj preto využili možnosť účasti na exkurzii priamo v podniku, kde si svoje získané teoretické vedomosti preveria už počas štúdia aj v podmienkach podnikovej praxe.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.