Späť

Druhé zasadnutie Expertnej skupiny v Nitre

Ďalšie zasadnutie Expertnej skupiny sa konalo na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde účastníkov stretnutia privítala prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka pre študijné záležitosti na druhom zasadnutí Expertnej skupiny pre spoluprácu vysokých škôl a podnikovej sféry národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“.


Jedným z cieľov druhého stretnutia expertnej skupiny bolo pripomienkovanie a spracovanie „best practice“ a súvisiaceho dotazníka pre vysoké školy. Garant 1. etapy Aktivity 1.1 Doc. Ing. Jozef Polák, CSc. poďakoval členom expertnej skupiny za pripomienkovanie dotazníku a výberu kritérií best practice a zároveň informoval o priebehu zberu údajov k identifikácií siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou, ktorá bude prebiehať vo viacerých etapách. Členovia expertnej skupiny zobrali tento materiál na vedomie.

Hlavnými dvomi bodmi programu stretnutia expertnej skupiny boli identifikácia a vytvorenie siete spolupráce vysokých škôl a podnikovej sféry a príprava zoznamu kandidátov VŠ a podnikov na vzdelávanie v podmienkach praxe od októbra 2013.

V prvom hlavnom bode vznikla výrazná diskusia o tom, že na Slovensku vlastne neexistuje relevantný zdroj, ktorý by mapoval situáciu prepojenia VŠ s podnikovou sférou, teda či existuje nejaká sieť spolupráce VŠ s firmami. Táto debata pokračovala aj otázkou, či existuje štatistika zamestnanosti absolventov vysokých škôl na Slovensku. K téme sa vyjadril aj zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Jozef Jurkovič, ktorý potvrdil, že oficiálna analýza neexistuje, uplatnenie absolventov sleduje iba ÚIPŠ a čiastočne NKÚ. Tento bod programu teda potvrdil, že vznik takejto siete spolupráce, ako aj sledovania umiestňovania študentov, je naozaj potrebný a bude prospešný.

V druhom bode odborný garant pre spoluprácu VŠ a podnikovej sféry Ing. Andrej Bederka predstavil návrh transparentného procesu tvorby a výberu Zoznamu kandidátov siete spolupráce VŠ a podnikovej sféry pre prvú fázu vzdelávania od októbra 2013. Členovia expertnej skupiny a zástupcovia podnikov tento materiál pripomienkovali, zástupcovia VŠ navrhli vytvorenie zoznamov vybraných študentov na možnosť spolupráce s podnikovou sférou, zástupcovia podnikovej sféry privítali aj možnosť osobného pohovoru so študentmi, ktorých si vyberú z ponúknutého zoznamu. Na záver stretnutia A. Bederka zdôraznil, že koncom septembra a začiatkom októbra budú prvé kick off stretnutia na jednotlivých spolupracujúcich VŠ, kde sa študentom predstaví projekt a možnosť, ako sa doň môžu zapojiť. Každá škola tak vytvorí zoznam študentov zaujímajúcich sa o prax v ponúknutých podnikoch.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.