Späť

Exkurzia v INA Kysuce „zocelila“ doktorandov zo Žilinskej univerzity

Jedným z významných strojárskych podnikov, ktoré sú zapojené do národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti je podnik INA Kysuce.

Už vstupom do národného projektu INA Kysuce deklarovala, aké je pre podniky dôležité a zároveň výhodné, systematicky vychovávať odborne pripravených pracovníkov, ktorí obstoja aj v medzinárodnej konkurencii. Predovšetkým tým, že študentom umožnia overiť si získané teoretické poznatky priamo vo výrobnom procese. Preto sa v týchto dňoch študenti tretieho stupňa vysokoškolského štúdia z niekoľkých fakúlt Žilinskej univerzity rozhodli pre exkurziu s podporou národného projektu práve v tejto úspešnej strojárskej spoločnosti. 

Na pôde podniku ich privítal Ján Moravec, inštruktor odborného zaškolenia, ktorý študentov  postupne oboznamoval  s najmodernejšími technológiami tvárnenia  a obrábania ocele v jednotlivých segmentoch podniku. Študentov zaujala najmä skúška  kalenia ocele a výsledné produkty  vnútorných a vonkajších krúžkov z kovových polotovarov. Navštívili aj ďalšie výrobné a nevýrobné haly, videli prácu počítačovo riadenými strojmi a plnoautomatickými robotmi.

Svoje dojmy z exkurzie zhrnuli traja doktorandi Žilinskej univerzity. Marek, študent druhého ročníka doktorandského štúdia na Katedre obrábania a výrobných technológií Strojníckej fakulty, bol veľmi spokojný s priebehom exkurzie a dodal: „Mám dobré teoretické poznatky v tomto odbore. Na exkurzii som sa dozvedel, ako to všetko funguje v praxi. Osobne si myslím, že exkurzie by mali byť povinné, aby študenti vedeli viac ako len teóriu.“ Doktorand z prvého ročníka tej istej katedry Jozef si pochvaľoval najmä to, že videl vznik výrobkov od polotovarov až po finálny výsledok. „V praxi je to skutočne iné, ale je veľmi dôležité mať aj teoretické vedomosti a vzájomne ich prepájať.“ Lenka, doktorandka v druhom ročníku na Fakulte riadenia a informatiky komentovala exkurziu slovami: „Je naozaj dôležité vidieť v praxi to, čo som sa učila z kníh. A tu som bola priamo vo výrobe a všetko som mohla sledovať zblízka.“

Po skončení exkurzie zhodnotila prínExkurzia INA Kysuce doktorandi ŽUos exkurzie pre študentov Ing. Tatiana Czánová, PhD. zo Žilinskej univerzity, ktorá pre študentov exkurziu pripravila a sprevádzala ich aj v podniku. „Niet nad praktické skúsenosti študentov počas štúdia. Exkurzie slúžia na nadviazanie prvého kontaktu študentov s praxou, pomáhajú im oboznámiť sa s procesmi, technológiami a metódami využívanými v praxi, o ktorých sa v škole učia len teoreticky.“ Význam exkurzie pre študentov zhrnul na záver J. Moravec z INA Kysuce: „Exkurzia je o získaní praktickej zručnosti a oboznamovaní sa s novými technológiami v strojárskom priemysle. Vyzdvihol by som aj význam celoročných praxí v podniku, počas ktorých si šikovní študenti môžu nájsť uplatnenie napríklad v oddeleniach konštrukcie a technológie pri vývoji a zdokonaľovaní jednotlivých strojov.“

Prínos exkurzií pre študentov vyzdvihol na záver aj prodekan pre spoluprácu s praxou Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity doc. Ing. Andrej Czán, PhD.: „S podporou národného projektu majú študenti možnosť navštíviť podniky, v ktorých je priama konfrontácia poznatkov študentov so samotnými zamestnancami, ako aj s významnými metodikami a technológiami daných podnikov. Všetkým študentom určite odporúčam zúčastňovať sa exkurzií, aby ich stretnutie s praxou neskôr neprekvapilo.“

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.