Späť

Exkurzie by mali byť samozrejmosťou

Na mnohých školách sa zo študijných plánov vytratili povinné exkurzie pre študentov počas vysokoškolského štúdia. Tento stav trvá už niekoľko rokov a mnohí odborníci čoraz častejšie pripomínajú, že krátkodobé exkurzie, ale aj dlhodobé praxe počas štúdia, ktoré študentom poskytovali tak dôležité prepojenie teoretických vedomostí s praktickou realitou v podnikoch, sú jedným z chýbajúcich prvkov v našom vzdelávacom systéme.

Pritom exkurzie môžu byť nielen informačným, ale aj motivačným prvkom vzdelávania, ktorý študentovi dáva možnosť nazrieť do každodennej reality v podniku, oboznámiť sa s pracovným prostredím. Získa tak prvé skúsenosti a kontakty v podniku a zároveň sa uistí, či si dobre vybral odbor, ktorý študuje a ktorému by sa chcel venovať aj po absolvovaní štúdia.

Situáciu, kedy dlhodobé praxe ani krátkodobé exkurzie nie sú povinnou súčasťou mnohých študijných plánov, si v súčasnosti rieši každá škola po svojom. Záleží od odboru a jeho atraktívnosti, od dostupnosti podnikov alebo firiem v regióne, prípadne od možností univerzity. Niekde si fakulty, či priamo vyučujúci, zabezpečujú exkurzie sami, často podľa toho, kde má kto v podniku známeho či bývalého spolužiaka zo školy. Inde sú exkurzie samozrejmosťou, ale sú aj také odbory, kde musia študenti vyvinúť veľké úsilie, aby sa vôbec dostali za brány školy a mohli navštíviť firmu či podnik, ktorý im priblíži študovanú teóriu v praxi.

Na Technickej univerzite v Košiciach, ktorá je dlhodobo baštou vzdelávania vo východoslovenskom regióne, sa tejto problematike venujú už dlhšiu dobu. „Ako ukazujú naše doterajšie skúseností so spolupráce s praxou, je potrebné ešte viac ako doteraz orientovať prepojenie študentov na reálne a konkrétne potreby hospodárstva,“ hovorí rektor TU v Košiciach Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. Aj z tohto dôvodu nie je prekvapením, že Technická univerzita v Košiciach je jednou z prvých, ktorej študenti sa zapojili do vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe s podporou národného projektu a medzi prvými takisto využili možnosť absolvovať krátkodobé exkurzie.
 
Študenti prvého ročníka inžinierskeho štúdia Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach navštívili v rámci exkurzie podporovanej národným projektom „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ postupne až tri podniky. V prvej časti to bol Volkswagen Slovakia v Bratislave, kde navštívili prevádzku lisovne (medzi prvými od jej otvorenia v januári 2014), karosáreň a agregátnu halu. Študenti mali možnosť vidieť najmodernejšie technológie tvárnenia, zvárania, obrábania, montáže pri výrobe automobilov i metódy merania. Nasledovala návšteva podniku Matador Automotive v meste Vráble, v ktorom boli oboznámení s operáciami tvárnenia, zvárania, logistiky a 3D merani2014_04_29_Prakovce2a. Ako posledná v rade bola realizovaná exkurzia do podniku Railway Casted Components, a.s. v Prakovciach, ktorá študentov tiež zaujala a priblížila im výrobu odliatkov a zlieváreň.
 
„Exkurzie sú určite veľmi dôležité a je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť,“ povedala Ing. Jana Tkáčová, PhD. z Technickej univerzity v Košiciach, ktorá sprevádzala študentov na exkurziách.  Uviedla tiež, že „Je to škoda, že sa situácia oproti minulosti tak zmenila, pretože u nás boli kedysi exkurzie povinné a trvali týždeň. Myslím si, že v súčasnosti opäť nastal čas, aby sa stali pevnou súčasťou študijných plánov, pretože vzdelávanie bez prepojenia s praxou nemá význam.“

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.