Späť

Exkurzie vo firmách z oblasti vinárstva a obchodu priniesli nitrianskym študentom cenné poznatky

Ako pracuje obchodné centrum Galéria Mlyny, ale aj spoločnosť Víno Matyšák či Hubert J. E. si mohli na vlastné oči preveriť nitrianski študenti z Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, študijný program Obchodné podnikanie.

S podporou národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ sa v  priebehu troch dní za sebou konala exkurzia v známych podnikoch z oblasti vinárstva a obchodu.

„Zúčastneným študentom pomohla táto exkurzia objasniť poznatky z fungovania obchodných služieb. Oboznámili sa so spôsobom uzatvárania zmlúv s nájomníkmi, ako aj spôsobom získavania tzv. hlavných obchodných značiek. Zároveň spoznali formy a ciele marketingu, s ktorými operuje obchodné centrum,“ uviedol lektor Ing. Tomáš Rábek, PhD., ktorý študentov počas exkurzií sprevádzal. Následne prebehla panelová diskusia, prehliadka prevádzok obchodných služieb, zúčastnení mohli využiť metódy pozorovania a komparácie. Tomáš Rábek ocenil prínos prehliadky z pohľadu študentov: „Bolo nám poukázané na potrebu citlivo pristupovať k neustále sa vyvíjajúcim potrebám návštevníkov, teda zákazníkov.“ 

V spoločnosti  Víno Matyšák, s.r.o. exkurzia študentom pomohla objasniť, ako je z ekonomického, marketingového a obchodného hľadiska možné využiť rodinný podnik pri výrobe vína a následného predaja prostredníctvom rôznych distribučných kanálov. „Študenti sa oboznámili s celou históriou firmy, ktorá v súčasnosti zamestnáva približne 150 ľudí, ako aj s výrobným procesom vína, destilátov a sektu. Mohli vidieť, že pri výrobnom procese sa využívajú moderné technológie a automatizácia tak, aby boli dodržané všetky normy, predovšetkým hygienické a zdravotné, platné na území SR a EÚ,“ povedal  lektor Rábek.

Do tretice návšteva spoločnosti Hubert J. E. odhalila študentom postup pri výrobe šumivého vína, destilátov a liehovín tejto značky. Tomáš Rábek vysvetlil, že stratégiou spoločnosti je aj napriek zahraničnému vlastníkovi spoločnosti realizovať výrobky prevažne na domácom trhu, keďže v okolitých krajinách sú etablované produkty, ktoré vyrábajú sesterské spoločnosti. „Študenti boli oboznámení okrem iného aj s režimom fungovania colného dohľadu, ale aj tzv. anjelskej dane,“ dodal T. Rábek.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.