Späť

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre úspešne zapojená v národnom projekte

Do národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ sa doposiaľ Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre zapojila formou 5 exkurzií do podnikov potravinárskeho priemyslu v zimnom semestri akademického roku 2014/2015 a riešením 9 záverečných prác experimentálneho charakteru.

Exkurzie v spoločnostiach Slovenské cukrovary, s.r.o. Sereď a v pekárni Jozef Oremus Pekáreň Bánov sa dňa 17.10.2014 zúčastnilo 34 študentov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín pod vedením Ing. Dagmar Kozelovej, PhD. a Ing. Beleja, PhD. Študenti boli Ing. Moncoľom, manažérom kvality podniku, oboznámení s vnútornými predpismi o bezpečnosti počas exkurzie, s výrobným zameraním podniku, so situáciou na trhu s cukrom, kapacitou výroby. Študenti prešli jednotlivými prevádzkami od príjmu cukrovej repy, videli priebeh zisťovania cukornatosti vo vzorkách v laboratóriu, prepravu a spracovanie cukrovej repy, oboznámili sa so systémami riadenia,  kontrolnými kritickými bodmi pri výrobe, manažérskymi systémami kvality. V pekárni po úvodných informáciách o podniku majiteľom spoločnosti pánom Jozefom Oremusom boli oboznámení so sortimentom výroby, kontrolnými kritickými bodmi výroby viacerých pekárenských výrobkov, videli silá na uskladnenie múk a ďalšie skladovacie priestory, priebeh dávkovania surovín a prípravy cesta, pozorovali proces kysnutia a pečenia viacerých výrobkov, dozvedeli sa aj o spôsobe evidencie výkonov pracovníkov a evidencii samokontroly počas výrobného procesu. Počas exkurzie študenti aktívne diskutovali. Školitelia zo strany oboch podnikov na otázky študentov s radosťou odpovedali. Exkurzia bola ukončená ochutnávkou vybraného sortimentu pekárskych výrobkov a návštevou podnikovej predajne. 

Exkurzie v spoločnosti BERTO SK, s.r.o. vo Vysokej pri Morave sa dňa 24.10.2014 zúčastnilo spolu 40 študentov zo študijných programov Bezpečnosť a kontrola potravín a Agrobiotechnológie pod veSPU Berto 12_2014dením Ing. Peter Zajáca, PhD., Ing. Miroslava Kročka, PhD. a Ing. Dagmar Kozelovej, PhD. Účelom exkurzie v mäsospracujúcom podniku bolo oboznámiť študentov s vnútornými hygienickými predpismi pri práci v prevádzke a počas exkurzie, s výrobným zameraním podniku, uplatňovanými technológiami výroby, ako aj výrobnou kapacitou. Študenti prešli jednotlivými úsekmi prevádzky, pri príjme mäsa sa dozvedeli o význame a spôsobe šaržovania surovín od dodávateľov, o nutnosti dodržiavať požadovanú teplotu ako jedného z viacerých kontrolných kritických bodov pri výrobe širokého sortimentu výrobkov, oboznámili sa so systémami riadenia,  manažérskymi systémami kvality, spôsobmi balenia a systémom spätnej vysledovateľnosti výrobkov. Na záver exkurzie boli jej účastníci oboznámení s celým sortimentom výrobkov, pričom ich kvalitu mohli posúdiť počas ochutnávky týchto výrobkov vhodne doplnenou odborným výkladom.

V mliekarenskom priemysle sa exkurzie v spoločnostiach Senoble Central Europe s.r.o. Zvolen a Bryndziareň a syráreň s.r.o vo Zvolenskej Slatine dňa 24.10.2014 pod vedením doc. Ing. Martiny Fikselovej, PhD. a Ing. Alici Bobkovej, PhD. zúčastnilo 43 študentov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín. Účelom exkurzie bolo oboznámenie študentov s prevádzkovými podmienkami, poznanie podmienok výroby, spracovania, skladovania a distribúcie  bezpečných potravín,  systémom sanitácie a vysledovateľnosti v reálnych podmienkach výroby mliečnych výrobkov. Exkurzia splnila svoj účel.

Dňa 27.11.2014 sa študenti 5. ročníka študijného programu Technológia potravín pod vedením doc. Ing. Margity Čanigovej, CSc.  a Ing. Viery Duckovej, PhD. zúčastnili v počte 36 študentov. Účelom exkurzie v mliekarenskom podniku bolo oboznámiť študentov s výrobným zameraním podniku, výrobnou kapacitou, používanými technológiami výroby, internými hygienickými predpismi pri práci v prevádzke a počas exkurzie, ako aj zásadami hygieny a sanitácie a  manažérskymi systémami kvality. Študenti prešli jednotlivými úsekmi výroby. Na príjme mlieka okrem oboznámenia sa s platnými zásadami používanými pri preberaní mlieka na závode, mali možnosť prakticky vyhodnotiť kvalitu prijímaného mlieka. Na pasterizačnej stanici si potvrdili teoretické vedomosti o odstreďovaní, pasterizácii a homogenizácii mlieka. Ďalej sa oboznámili s postupmi výroby a balenia jednotlivých druhov kyslomliečnych výrobkov, mrazených krémov a sušeného mlieka. Získali informácie o hodnotení výrobkov po stránke senzorickej, chemickej a mikrobiologickej. Na záver exkurzie sa uskutočnila ochutnávka výrobkov. Význam exkurzie spočíval v overení si teoretických vedomostí priamo v potravinárskej prevádzke. Cieľ exkurzie bol splnený.

Dňa 12.12.2014 sa pod vedením Ing. Mareka Bobka, PhD. študenti študijného programu Technológia potravín a niekoľko študentov Manažmentu živočíšnej výroby (spolu 35 študentov) zúčastnili exkurzie v spoločnosti Svaman spol. s r.o. v Myjave. Účelom exkurzie v podniku bolo oboznámiť študentov s výrobným zameraním podniku, výrobnou kapacitou, používanými technológiami výroby, internými hygienickými predpismi pri práci v prevádzke a počas exkurzie, ako aj zásadami hygieny, sanitácie a manažérskymi systémami kvality. Študenti prešli jednotlivými technologickými zariadeniami využívanými v procese jatočného opracovania jatočného hovädzieho dobytka a jatočných ošípaných. Cieľ exkurzie bol splnený.

Na stáže nastúpilo 9 študentov FBP, ktorí pod vedením svojich školiteľov z podnikov Hydina Slovensko, s.r.o., Heineken Sladovne, a.s. Hurbanovo a zo spoločnosti Agrotour Peter Jurký budú riešiť svoje záverečné práce. Školiteľmi z SPU sú pedagógovia z Katedry hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov, z Katedry skladovania a spracovania rastlinných produktov, z Katedry fyziológie živočíchov a z Katedry hygieny a bezpečnosti potravín. Témy prác boli vypísané pre študentov inžinierskych študijných programov: technológia potravín,  bezpečnosť a kontrola potravín, biotechnológie a aplikovaná biológia. Študentom želáme, aby tieto stáže boli pre nich obohatením. Veríme, že získané laboratórne zručnosti určite rozšíria aj o manažérske zručnosti priamo v podnikateľskej sfére a následne ich aktívne využijú na trhu práce po skončení štúdia na SPU.                                                                     

Manažmentom všetkých uvedených podnikov za umožnenie exkurzií  a stáží priamo na prevádzkach srdečne ďakujeme a želáme im veľa pracovných, ako aj osobných úspechov. Potvrdila sa bohatá už niekoľkoročná vzájomná spolupráca, ako aj skutočnosť, že manažmenty týchto podnikov prejavujú vážny záujem participovať na výchove mladých odborníkov aj takýmito formami vzdelávania.

Ing. Dagmar Kozelová, PhD.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.