Späť

Hutníci do praxe

Možnosť realizovať prax formou krátkodobej exkurzie sme sa rozhodli využiť aj my na Katedre neželezných kovov a spracovania odpadov Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, aby sme študentom študijného programu Spracovanie a recyklácia odpadov umožnili oboznámiť sa bližšie s praktickými aspektmi výrobných prevádzok.

V utorok 14. októbra 2014 sme sa so študentmi zúčastnili celodennej exkurzie v spoločnostiach ElektroRecycling s.r.o, Slovenská Ľupča a Železiarne Podbrezová, a.s., Podbrezová. Exkurzie uvedených významných podnikov v SR boli zvolené a naplánované v súlade s osnovami predmetov v danom študijnom programe.

Druhá časť exkurzie sa realizovala v spoločnosti Železiarne Podbrezová, a.s. v Podbrezovej, kde študenti navštívili prevádzku Oceliareň. Železiarne Podbrezová, a.s. patria vďaka špičkovej úrovni svojich technológií k svetovým a európskym lídrom v produkcii bezšvíkových oceľových rúr. Študenti sa oboznámili s prípravou vsádzky – kovového šrotu na výrobu ocele v moderných elektrických oblúkových peciach, s odberom vzorky z taveniny, meraním teploty a odlievaním trosky a ocele. Podnetná bola aj návšteva múzea, kde sa nám odkrylo kus histórie spoločnosti prostredníctvom rozhovorov a tiež vystavovaných exemplárov. Okrem toho sme si so záujmom pozreli aj krátky film o súčasnej výrobe bezšvíkových oceľových rúr.

A aký dojem mali z exkurzie priami účastníci - študenti?

„Môj dojem z exkurzie bol veľmi dobrý. Páčilo sa mi, akí ochotní zamestnanci boli v týchto spoločnostiach, hlavne ako pohotovo odpovedali na naše otázky. Najviac ma zaujala spoločnosť ElektroRecycling, s.r.o, keďže sme mali možnosť vidieť zariadenia aj z našich laboratórií v priemyselnom meradle,“  povedala Adriana Filčáková, študentka druhého ročníka inžinierskeho štúdia  na Katedre neželezných kovov a spracovania odpadov.

Jej kolega z ročníka Matej Tešinský dodal: "Vďaka exkurzii, som si rozšíril obzor o spoločnostiach, ktoré fungujú na Slovensku v danej sfére recyklácie odpadov a výroby kovov. Bola to náročná celodenná exkurzia, ale splnila moje očakávania."

„Ako študentky doktorandského štúdia vnímame exkurzie do popredných hutníckych spoločností a spoločností zameraných na recykláciu kovov na Slovensku ako nenahraditeľnú príležitosť nadviazať nové kontakty a vidieť ako teória funguje v praxi. Pre nás to bol úžasný zážitok vidieť roztavený tekutý kov v peci. Takýto zážitok môže poskytnúť iba priama návšteva v prevádzke a práve toto nám exkurzie umožňujú,“ pridali sa aj Jana Pirošková a Ivana Kobialková, doktorandky z Katedry neželezných kovov a spracovania odpadov.

Autori: Ing. Martina Laubertová, PhD.,  prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.