Späť

ICETA 2013: Národné projekty podnecujú zmeny v oblasti vzdelávania

Prezentácia zámerov národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti", ako aj oboznámenie o prebiehajúcej kampani "Vysokoškoláci do praxe!"

boli súčasťou medzinárodnej konferencie ICETA 2013. 11. ročník konferencie ICETA venovaný eLearningovým technológiám a ich aplikáciám sa konal 24.-25. októbra 2013 v Starom Smokovci. S prezentáciami o národných projektoch zameraných na reformu stredného odborného školstva vystúpili aj kolegovia zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, čím účastníci konferencie mohli získať dobrý prehľad o prebiehajúcich zmenách v oblasti vzdelávania na Slovensku v prospech uplatnenia mladých ľudí v praxi.

Konferencia je tradične organizovaná pod patronátom ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča a medzinárodnej organizácie IEEE zameranej na technologický rozvoj (www.ieee.org), v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, ktorej rektor Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. podujatie uviedol. Viac informácií o konferencii nájdete na www.iceta.sk .

Teší nás, že organizátori medzinárodnej konferencie nasmerovali pozornosť účastníkov na horúcu tému prispôsobovania vzdelávania potrebám zamestnávateľov a umožnili nám informovať o príprave podnikových praxí pre vysokoškolákov, ako aj o prebiehajúcom vytváraní siete spolupráce medzi vysokými školami a podnikmi.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.