Späť

INA Kysuce, NN Slovakia a KIA Motors majú záujem o vysokoškolákov

V pondelok 28. októbra 2013 rokovali na pôde INA Kysuce predstavitelia národného projektu so spoločnosťami INA Kysuce (Schaffler), NN Slovakia a KIA Motors o konkrétnych podmienkach ponuky podnikovej praxe pre študentov Žilinskej univerzity s podporou národného projektu.

Zástupcovia zúčastnených podnikov potvrdili úmysel zapojiť sa do národného projektu s tým, že konkrétne ponuky poskytnú v priebehu nasledujúcich dní. Väčšina ponúk by mala byť zverejnená do 20.11.2013, pričom s niektorými študentmi už zúčastnené podniky v súvislosti s ponúkanou praxou komunikujú.

Spoločnosti INA Kysuce a NN Slovakia sú významnými predstaviteľmi strojárskeho priemyslu na Slovensku v oblasti výroby ložísk. KIA Motors je jedným z hlavných predstaviteľov automobilového priemyslu na Slovensku. Zúčastnené podniky sú dôležitými zamestnávateľmi v žilinskom regióne, ktoré popri potrebe stredoškolských odborných kádrov majú kvalitne prepracovanú aj politiku výberu, prípravy a zamestnávania vysokoškolákov.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.