Späť

INA Skalica sa zapája do projektu

Pracovníci národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ sa v piatok 25.10.2013 stretli s predstaviteľkami spoločnosti INA Skalica s.r.o., ktorá sa zaoberá najmä výrobou a predajom ložísk, aby rokovali o spolupráci na vzdelávaní študentov vysokých škôl v podnikovej praxi.

V rámci spolupráce s Materiálovotechnologickou fakultou STU v Trnave a s podporou národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" podnik plánuje praktickú prípravu 3 vysokoškolákov ešte v zimnom semestri 2013/2014 v oblastiach technológie a konštrukcie. Absolventi, ktorí svojím prístupom zaujmú, majú perspektívu stať sa pevnou súčasťou podniku, ktorý zamestnáva viac ako 4000 ľudí.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.