Späť

IX. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru

V bratislavskom Hoteli Bôrik sa v pondelok 22. júna 2015 konalo IX. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Vzdelávanie.

Na úvod zazneli príhovory predsedu monitorovacieho výboru a zástupcov Európskej komisie a v prvej časti sa prítomní oboznámili s Výročnou správou o vykonávaní OP Vzdelávanie a s aktualizovaným Programovým manuálom OPV. Témou druhej časti zasadnutia bol dosiahnutý pokrok v implementácii OP Vzdelávanie.

Súčasťou bola i úspešná prezentácia hlavnej odbornej garantky národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti Mgr. Helgy Jančovičovej, PhD. a odborného garanta aktivity národného projektu PhDr. Petra Obdržálka, PhD., v ktorej predniesli východiská vzniku projektu, jeho základné ciele a najmä výsledky, dosiahnuté do júna 2015.

Prezentácia k nahliadnutiu tu.

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.