Späť

Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť

Týmto sloganom sa riadia mnohí vyučujúci a študenti Technickej univerzity v Košiciach.

Koncom júna sa rozhodli využiť jednu z aktivít národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti a zúčastnili sa exkurzie v areáli východoslovenského giganta U. S. Steel Košice, s.r.o.

Táto spoločnosť patrí medzi integrované oceliarske spoločnosti a predstavuje úspešné spojenie slovenských technických zručností a znalostí so silným americkým vedením závodu a obchodnou skúsenosťou zameranou na trh. Aj preto je pre študentov unikátnym zážitkom možnosť nahliadnuť v rámci exkurzie do niektorých zaujímavých priestorov podniku. V nich sa môžu stretnúť s technológiami a výrobnými procesmi, o ktorých sa učia v škole len teoreticky.

Všetci študenti sa zhodli, že exkurzia určite splnila svoj účel. Priamo v pracovnom procese sa oboznámili s technológiou výroby, stavom pecí a jej agregátov prostredníctvom výpočtovej techniky. Ing. Marek Bundzel, PhD., vysokoškolský pedagóg, ktorý študentov sprevádzal na exkurzii, povedal: „Pre študentov bola exkurzia veľmi užitočná a poučná. V počítačovej miestnosti získali prehľad nielen o použitom type HW a o prevádzke aglomerácie, ale aj o celkových technologických tokoch prísunu surovín a ich spracovaní, ako aj o interpretácii procesu informačnými technológiami.“ Exkurziu zakončili študenti diskusiou o jednotlivých navštívených pracoviskách.

Technická univerzita v Košiciach je jednou z prvých, ktorej študenti sa zapojili do národného projektu a využívajú aj možnosť absolvovať krátkodobé exkurzie. Vedia, že sa im tým otvárajú možnosti získať prvé skúsenosti a kontakty priamo v podniku a súčasne prepojiť teoretické vedomosti s reálnym pracovným prostredím.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.