Späť

Manažment ľudských zdrojov v praxi

Študenti Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne rozšírili svoje znalosti manažmentu ľudských zdrojov v podnikovej praxi automobilového závodu PSA Peugeot Citroën.

Účel exkurzie študentov spočíval v bližšom predstavení riadenia ľudských zdrojov, ich odmeňovania a motivácie u jedného z najväčších zamestnávateľov v automobilovom priemysle na Slovensku.

Inšpiráciou pre zapojenie študentov manažmentu ľudských zdrojov do  série exkurzií na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne bol jednoznačne Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorý sa zameriava predovšetkým na prepájanie teórie vzdelávania v oblasti vedy a techniky s reálnou praxou v podnikoch.

„Myšlienku národného projektu, ako nástroja inovácie vzdelávacieho systému naviazaného na potreby zamestnávateľov, je potrebné udržať aj po skončení národného projektu a ďalej ju rozširovať. Orientácia na vedu a techniku je v dnešnej dobe kľúčová, ale nesmieme zabúdať, že vychovávame odborníkov aj v iných, tak isto dôležitých oblastiach, a  preto, sa naša univerzita rozhodla postupne prepájať teóriu s praxou aj v  našich ekonomických a humanitných študijných programoch.“ poznamenal doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne k úspešnému ukončeniu ďalšej exkurzie študentov zo študijného programu Ľudské zdroje a personálny manažment.

Študentov po príchode do technologicky najnovšieho závodu v skupine PSA Peugeot Citroën privítali v konferenčnom centre, kde im hovorca spoločnosti v krátkosti predstavil zameranie výroby a históriu závodu od  položenia základného kameňa v roku 2006 až po súčasnosť. Po krátkom predstavení spoločnosti študentov čakali prezentácie spojené s diskusiou od vrcholových manažérov spoločnosti z oddelenia riadenia ľudských zdrojov.

Postupne im odborní pracovníci prezentovali komplexný systém štruktúry pracovných miest a rozdelenia do útvarov. Najviac študentov však zaujali benefity poskytované pracovníkom, motivačné nástroje a odmeňovanie. Medzi najviac diskutovanú tému, o ktorú sa študenti zaujímali, zaručene patrila téma zvyšovania kvality výroby v nadväznosti na prosociálne zázemie pracovníkov výroby, ktorú berie spoločnosť ako najväčšiu prioritu. Všetky získané informácie si následne študenti Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov našej univerzity potvrdili priamo vo  výrobných halách podniku.

Napísal Ing. Norbert Jiroš, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.