Späť

Mapa spolupráce VŠ a podnikov sa kompletizuje

Centrum vedecko-technických informácií SR bolo poverené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako jeho zriaďovateľom, zmapovaním spolupráce bratislavských vysokých škôl s podnikovou sférou, s dôrazom na praktické vzdelávanie študentov.

Prieskum nadväzuje na už získané údaje od mimobratislavských vysokých škôl a zamestnávateľov v rámci národného projektu  „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, ktorý je implementovaný v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

Podnetom na vyčlenenie prostriedkov mimo rámca národného projektu bol pre ministerstvo mimoriadne pozitívny ohlas na zozbierané informácie tak zo strany zamestnávateľov, ako aj participujúcich vysokých škôl. Cieľom je  získať od fakúlt a ich konkrétnych pracovísk, rovnako ako aj od konkrétnych podnikov a organizácií také informácie, ktoré umožnia vytvoriť prehľadnú mapu spolupráce vysokých škôl a podnikovej sféry (s dôrazom na praktické vzdelávanie) v rámci celej  Slovenskej republiky. Konečným cieľom je rozšíriť podiel praktického vzdelávania popri teoretickom v rámci štúdia na vysokej škole a zlepšiť uplatniteľnosť absolventov na trhu práce. K tomu by mali slúžiť aj zozbierané informácie, sprístupnené študentom, uchádzačom o štúdium, vysokým školám a zamestnávateľom.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.