Späť

Matador Industries v Dubnici ponúka aj v lete prax pre vysokoškolských študentov

V ostatnom čase zo študentských ankiet a prieskumov vyplýva, že viac ako polovica vysokoškolákov nemá predstavu o tom, čo budú po skončení štúdia robiť.

Študenti z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v tom majú toto leto jasno. V rámci aktivít národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti využili možnosť prihlásiť sa na vzdelávanie v podmienkach podnikovej praxe do MATADOR Industries v Dubnici.  Aj vďaka tomu sa im zvyšuje šanca nastúpiť po skončení školy do pracovného procesu  v odbore, ktorý vyštudovali.  

Je všeobecne známe, že podniky sa pri výbere absolventov zameriavajú predovšetkým na ich zručnosti a odborné znalosti získané počas štúdia, čo si často vyžadujú obsadzované pracovné pozície. Preto je jednou z priorít národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti to, aby  talentovaní, flexibilní a vedomostne dobre pripravení absolventi našli hneď po ukončení štúdia uplatnenie na trhu práce a pomáhali tak rozvíjať slovenskú ekonomiku.

Po tejto stránke zohráva národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti dôležitú úlohu. Aktívne spolupracuje s vysokými školami a prispieva tak k obsahovej kvalite a efektivite študijných programov. V neposlednom rade popularizuje štúdium v odboroch, ktoré majú perspektívu,  s cieľom každoročne znižovať počet pracovne neuplatnených absolventov a postupne nasýtiť  trh práce.

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.