Späť

Absolventi vysokých škôl začínajú s platom 795 Eur. V popredí sú informatici a ekonómovia.

Mať dobrý plat je snom každého z nás. Stačí stredná škola, alebo je potrebné mať výšku? Prieskumy ukazujú, že absolventi vysokých škôl zarábajú viac než stredoškoláci. Zamestnávatelia sa v súčasnosti najviac zaujímajú o informatikov a ekonómov.

Priemerný plat absolventa vysokej školy je 795 €. Každý z nich má nádej, že časom jeho plat stúpne takmer o tristo Eur, pretože priemerný plat vysokoškolsky vzdelaného zamestnanca sa pohybuje na sume 1071 €. 

Priemerné platy

795 €

Absolvent VŠ II. stupňa vo veku 24-26 rokov

 

1071 €

Zamestnanec s VŠ II. stupňa

Sumy uvádzajú priemerný plat na Slovensku. Na konkrétnych pracovných pozíciách môžu byť platy odlišné. Prieskum realizuje internetový portál Platy.sk.

 

Najviac žiadaní sú informatici

Absolventi informatiky a ekonómie majú najrýchlejšiu šancu získať zamestnanie. Akonáhle si začnú hľadať prácu, ich životopis je zobrazený viackrát, než životopisy iných absolventov. Záujem zamestnávateľov pravidelne sleduje internetový portál Profesia.sk.

Najčastejšie vyhľadávaní sú absolventi fakúlt zameraných na informatiku (7,57 videnia životopisu), nasledujú absolventi ekonomiky (5,27 videnia životopisu), spoločenských vied (5,04 videnia životopisu), strojárstva (4,98), techniky (4,87) a prírodných vied (4,30). Na konci rebríčka sú absolventi fakúlt zameraných na šport (2,79) a teológiu (2,83), ale tiež právo (3,06).

Absolventi humanitných odborov hľadajú čo je dostupné

Vplyv na úspešnosť má okrem vyštudovanej univerzity aj to, o akú pracovnú pozíciu má absolvent záujem. Informatici chcú pracovať na  pozíciách, ktoré priamo súvisia s ich vzdelaním. Absolventi ďalších odborov si hľadajú prácu, kde využijú svoje vzdelanie oveľa zriedkavejšie. Mnohí z nich uvádzajú vo svojich životopisoch, že sú ochotní pracovať aj v iných odboroch a reagujú na ponuky, kde svoje vysokoškolské vzdelanie nepotrebujú. Napríklad absolventi fakúlt zameraných na ekonomiku, spoločenské vedy, prírodné vedy, filozofiu, pedagogiku, zdravotníctvo, teológiu, šport, reagujú najčastejšie na  pozície, ktoré s ich vzdelaním nesúvisia a často nevyžadujú ani vysokoškolské vzdelanie. Prvých 5 pozícií, na ktoré najčastejšie reagujú, sú najmä z oblasti administratívy alebo obchodu (asistent, obchodných zástupca, predavač alebo office manager).
Zaujímavá je situácia u absolventov stavebných fakúlt. Záujem o nich oproti minulosti výrazne klesol zo strany firiem. Vyštudovaní stavbári však naďalej reagujú na pozície, ktoré súvisia s ich profesiou, hoci je ich počet nižší ako v minulosti.
Zdroj: Profesia.sk a Platy.sk

 


Prevzaté z http://studentskefinancie.sk/univerzita/platy-absolventov


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.