Späť

CEIT prednášal o efektívnej príprave absolventov pre prax

Vo štvrtok 12. februára 2015 sa v bratislavskom Hoteli Bôrik konala konferencia národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. Názov konferencie bol totožný s ústrednou témou podujatia, ktorou bola otázka „Ako efektívne prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov“.

Záštitu nad týmto podujatím prebral Minister
školstva, vedy, výskumu a športu SR uraj Draxler, ktorý v úvode privítal hostí príhovorom.Medzi účastníkmi konferencie sa nachádzali významné osobnosti z vysokoškolskej obce a podnikového prostredia, ktoré počas podujatia spoločne hľadali spôsoby ako čo najvhodnejšie pripraviť absolventov pre prax a umožniť im čo najlepšie uplatnenie na trhu práce. „Je dobré, keď každý študent, ktorý sa chce dôkladne pripraviť na svoju budúcu kariéru, využije už počas štúdia možnosti spoznať reálnu podnikovú prax, a teda napríklad aj výrobné procesy priamo v podnikoch a zároveň nadviaže potrebné kontakty,“ uviedla hlavná odborná garantka národného projektu Helga Jančovičová.

Po úvodnom príhovore boli prítomným hosťom predstavené doterajšie výsledky národného projektu, prostredníctvom ktorého sa tvorí sieť spolupráce medzi vysokými školami a podnikmi. Až 3350 študentov I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia sa formou krátkodobých exkurzií alebo dlhodobých stáží v podnikoch môže oboznámiť s reálnou praxou a overiť si tak svoje teoretické vedomosti nadobudnuté v škole. Konferencia následne pokračovala hlavným programom rozdeleným do troch panelových tematických diskusií, pričom každú z nich viedol vlastný moderátor. Jednotlivé diskusie niesli názov „Prepojenie obsahu vysokoškolského vzdelávania s potrebami trhu práce“, témou druhej boli „Trendy a skúsenosti v medzinárodnom kontexte, trvalá udržateľnosť riešení prepájania vysokoškolského vzdelávania s trhom práce“ a tretia obsahovala „Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokoškolského vzdelávania a podnikovej praxe“. Spoločným znakom všetkých prednášajúcich boli dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania z vysokoškolského i z podnikového prostredia. Prezentované príspevky poskytli účastníkom konferencie cenné myšlienky, postupy a odporúčania pri prepájaní vysokoškolského vzdelávania s potrebami trhu práce.


Obr. 2  Ing. Peter Magvaši, CSc. (v strede) prezentoval svoje bohaté skúsenosti z oblasti vzdelávania a firemnej praxe

Spoločnosť CEIT, a.s. sa môže pochváliť niekoľkonásobnou participáciou na tomto národnom projekte. Prvou z nich bola aktívna účasť Ing. Petra Magvašiho, CSc., člena predstavenstva a predsedu Vedecko-technickej rady spoločnosti na podujatí, kde ako moderátor tretej diskusie zameranej na praktické riešenia problematiky prepojenia vysokých škôl a podnikovej sféry, prezentoval svoje bohaté skúsenosti z oblasti vzdelávania a fi remnej praxe. Spoločnosť CEIT, a.s. je aj priamo zapojená do tohto národného projektu prostredníctvom svojich divízií CEIT Consulting, s.r.o., CEIT Technical Innovation, s.r.o., CEIT Biomedical Engineering, s.r.o. a pracoviskom CEIT R&D. Vďaka nim si môžu študenti slovenských univerzít overiť svoje znalosti z oblasti strojárstva, priemyselného inžinierstva, informatiky, elektroniky, a zároveň získať praktické skúsenosti s najmodernejšími technológiami v oblasti priemyselných inovácií, vnútropodnikovej logistiky, inteligentných výrobných systémov, optimalizácii výrobných systémov, priemyselnej robotiky a automatizácie. CEIT sa tak priamo podieľa na výchove špičkových pracovníkov už na úrovni absolventov, pričom najlepším ponúka možnosť práce v spoločnosti. Týmto spôsobom zároveň napomáha odstrániť existujúce bariéry medzi univerzitami a firmami, a pomáha upraviť proces výučby na vysokých školách s reálnym životom vo firmách.

O úspechoch CEITu pri výchove špičkových odborníkov jasne hovorí aj piaty, aktuálny RANKING SPOLUPRÁC reprezentujúci agregované údaje vypovedajúce o kvalite poskytovanej praxe. Z celkového počtu 3024 relevantných spoluprác, zaznamenaných pre potreby národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, sa naša spoločnosť umiestnila k 2.12. 2014 na popredných miestach. Divízii CEIT Technical Innovation, s.r.o. patrí v prvej dvestovke až 10 miest s najlepšou praxou, pričom jej najlepšie umiestnenie sa nachádza na 66. pozícii. Divízii CEIT Consulting, s.r.o. patrí v rebríčku dokonca 48. priečka zo zoznamu najkvalitnejšej študentskej praxe v krajine.

Prevzaté z ProIN č. 1/2015, str. 10-11

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.