Späť

Dvere podnikov sú pre študentov otvorené

Nezamestnanosť na Slovensku klesá, prácu však stále nemáviac ako 390-tisíc ľudí.

V marci evidovali úrady práce spolu 358 285 disponibilných uchádzačov o  zamestnanie. Ako informoval internetový portál aktuality.sk, vláda podľa ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera podporila počas dvoch rokov zamestnávanie mladých ľudí.
V roku 2012 bolo evidovaných 131 361 nezamestnaných do 29 rokov, v  marci 2014 to bolo 119 479 mladých. S nezamestnanosťou sa však musia vyrovnávať všetky členské štáty Európskej únie.
S týmito nepriaznivými informáciami sa dennodenne zaoberajú odborníci, z  každej strany sa však „valia“ aj na stredoškolákov a poslucháčov vysokých škôl. Keďže istotu budúcej práce nemá väčšina z nich už teraz, tí zodpovední sa zúčastňujú rôznych stáží, absolvujú prax v podnikoch a  najšikovnejší z nich sa spolupodieľajú
na výskumných úlohách.

Teória a prax sú spojené nádoby
Väčšina univerzít u nás, ale aj v zahraničí v tomto smere vychádza vysokoškolákom v ústrety. Niektorí poslucháči si tak vlastne už počas štúdia nájdu svojho budúceho zamestnávateľa. Na druhej strane však aj firmy a podniky aktivitu študentov a ich vysokých škôl oceňujú, dokonca sa školám sami ponúkajú. Z doterajších výsledkov Národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ vyplýva, že spolupráca vysoká škola – prípadný zamestnávateľ sa osvedčila, zapojených je doň doposiaľ sedemvysokých škôl. Viac informácií si záujemcovia nájdu na stránke www.vysokoskolacidopraxe.sk.
Dôležitým výstupom spomínaného projektu je najmä skvalitnenie vysokoškolského štúdia, ako aj potreba prepojenia vzdelávania s  požiadavkami trhu práce. Ako a či sú podniky pripravené na vzdelávanie v  praxi sme sa opýtali priamo ich.

Za bránami podnikov
„Spoločnosť U. S. Steel Košice rôznymi formami dlhodobo spolupracuje s  vybranými vysokými školami. Okrem pravidelných stretnutí s vedením vysokých škôl zameraných na výmenu skúseností, poznatkov a očakávaní umožňujeme študentom zúčastňovať sa rôznych exkurzií, prevádzkových cvičení a praxí priamo v prevádzkach podniku. Každoročne organizujeme Letnú stáž pre študentov štvrtých ročníkov vysokých škôl s cieľom poskytnúť im priestor na prepojenie teoretických vedomostí nadobudnutých počas štúdia s praxou v podmienkach podniku. Zároveň poskytujeme počas tejto stáže študentom možnosť rozvíjať oblasť kompetencií, ktoré sú požadované pre úspešné uplatnenie v našej spoločnosti. Ďalšou formou spolupráce je poskytovanie preddiplomových praxí,“ povedal nám generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov U. S. Steel Košice, s.r.o., Milan Polča.
Študenti vo Volkswagene Slovakia môžu praxovať až na 19 oddeleniach v  rámci bratislavského podniku, rovnako tiež v závode Martin.
Gabriela Ďubjaková z oddelenia personálneho rozvoja uviedla: „Pre konkrétne požiadavky odborných útvarov hľadáme profilovo vhodných študentov. Vysokoškolákov sa snažíme umiestniť na oddeleniach, kde sú im okrem pomocných pridelené aj odborné, resp. projektové úlohy. V zásade platí, že čím dlhšia je prax a čím lepšie praktikant ovláda cudzí jazyk, predovšetkým nemecký, tým skôr bude náplňou jeho činnosti tvorba odborných úloh. Študenti tiež môžu u nás získať konzultantov pre svoje bakalárske, diplomové alebo doktorandské práce. Podmienkou je, aby záverečná práca ponúkala konkrétne riešenie a téma súvisela s činnosťou spoločnosti Volkswagen Slovakia," dodala G. Ďubjaková.
SPINEA Technologies sa zaoberá vývojom inovatívnych technológií a  následnou aplikáciou do praxe v oblasti robotiky a priemyselnej automatizácie. „V súčasnosti spolupracujeme s Fakultou výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove, ako aj so študentmi, ktorí u nás pracujú na dohodu o vykonaní práce. Riešia montážne uzly, optimalizujú výrobné technológie a spolupracujú na vývoji nových produktov. Preto máme reálne skúsenosti o ich vedomostnej úrovni a cielene ich vedieme k doplňovaniu odbornosti a získavaniu praktických schopností a zručností. Študentom, ktorí sa v našej spoločnosti zúčastnia na špecifickej praxi, bude k dispozícii nielen lektor na prax, ale umožníme im konzultáciu s  celým odborným tímom firmy,“ vysvetlil riaditeľ Ing. Miroslav Volák. Záujemcovia sa tam dostanú aj k práci s konštrukčným softvérom CREO 2, tvorbe technickej dokumentácie či meraniu a diagnostike výrobkov.
„Samozrejmosťou je, že na študentov budú kladené reálne požiadavky ako na nášho zamestnanca a to: zodpovednosť, kritické hodnotenie informácií s  použitím výpočtovej techniky, obhájenie si vlastných myšlienok,“ doplnil Volák.

Zamestnávatelia v tom majú jasno
Tak ako prax v podnikoch sú dôležité aj teoretické vedomosti a učebné osnovy. Niektorí študenti sami uvádzajú, že skriptá a učebnice majú medzery a nekráčajú s dobou. Súčasný technologický vývoj je tak rýchly, že si potrebné informácie nájdu skôr na internetových portáloch ako sa ich dozvedia z prednášok. Zaujímalo nás, čo očakávajú od absolventov vysokých škôl vyššie spomenutí zamestnávatelia.
V známej oceliarskej spoločnosti v tom majú jasno. V prvom rade ochotu na sebe pracovať a rozvíjať sa. „Schopnosť prispôsobiť sa zmenám, ovládať kompetencie zamerané na efektívnu komunikáciu, prácu v tíme, plánovanie a organizovanie, riešenie problémov a rozhodovanie. Samozrejme, dôraz kladieme aj na jazykové znalosti,“ vysvetľuje Milan Polča z U.S. Steel Košice.
„Študent, ktorý praxuje už počas vysokoškolského štúdia, má rozhodne oproti nepraxujúcim spolužiakom množstvo výhod. Na jednej strane priebežne prepája teóriu a prax, rieši konkrétne úlohy, je oboznámený s  prostredím spoločnosti a hlavne získa pracovné návyky, ktoré sú potrebné pre stabilné fungovanie v pracovnom živote.
Máme skúsenosti, že študenti, ktorí u nás praxujú, prichádzajú so  základnou alebo žiadnou znalosťou cudzieho, predovšetkým nemeckého jazyka. U nás sa presvedčia, že cudzí jazyk skutočne potrebujú a začnú na ňom pracovať. V končiacich ročníkoch už plynule komunikujú, sú sebavedomejší a vedia, čo môžu očakávať. Práve týmto smerom sú nastavené aktivity programu Inžinier v automobilovom priemysle, v rámci ktorého priamo na pôde univerzít a fakúlt komunikujeme so študentmi a pedagógmi spolupracujúcich univerzít. Ročne u nás v Bratislave a v Martine praxuje približne 300 študentov,“ priblížila G. Ďubjaková z Volkswagen Slovakia.
„Od absolventa praxe očakávame, že sa bude môcť bezproblémovo zapojiť do práce už v reálnej strojárenskej firme a bude lepšie pripravený na  podmienky a nároky, ktoré budú naňho kladené.
Absolvent získa schopnosti samostatne riešiť vývojové úlohy v oblasti konštrukcie, nadobudne personálne, sociálne a podnikateľské kompetencie. Takáto je vízia našej spoločnosti,“ uviedol riaditeľ Ing. M. Volák zo  SPINEA Technologies.

Autor: Zuzana Karásková
Prevzaté z MY Banskobystrické noviny č. 20, str. 18


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.