Späť

Efektivita študijných programov vysokých škôl z hľadiska ekonómie vzdelávania.

V súčasnosti predstavuje investovanie do rozvoja ľudského kapitálu najdôležitejší prvok pri tvorbe a rozvoji spoločensko-ekonomického statusu, lebo stupeň dosiahnutého vzdelania a postavenie na trhu práce priamo úmerne reflektujú výšku príjmov i kvalitu života. Významným prostriedkom na zvyšovanie hodnoty ľudského kapitálu je zvyšovať kvalitu celého školského systému. Podporuje sa tým zmysluplnosť učenia s hlavným dôrazom na využitie v praxi a globálne myslenie – s uplatnením v celej šírke pracovného trhu EÚ.

Jednou z kvalitných aktivít na zlepšenie vzdelávania a následného pracovného zaradenia študentov v SR je aj národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, ktorý tu zhodnocujeme z hľadiska ekonómie vzdelávania, a to z dvoch aspektov: a) spoločenského – teda prínosnosti vzdelania pre uplatnenie v spoločensky vysoko relevantných povolaniach a b) individuálneho – teda prínosnosti vzdelania pre absolventa vzhľadom na príjmové benefity z povolania. Keďže vzdelanie je v Európskej únii vysoko cenené, ako jeden z hlavných faktorov napredovania a úspechu, je v budúcnosti predpoklad podpory práve takých študijných programov, ktoré študenti, ako budúci zamestnanci i podnikatelia, plne využijú v pracovnom procese a budú plnej miere zaraditeľní a vhodní na určené pracovné pozície. Východiská pre objektívnu reflexiu a optimalizáciu systému vysokoškolského vzdelávania prezentujeme v nadväznosti na fakty predložené uvedeným národným projektom Centra vedecko-technických informácií SR.

Celý článok si prečítate tu.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.