Späť

Expanzia a nerovnosti v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu

Posledné štvrťstoročie vývoja vysokého školstva v rozvinutých krajinách je charakterizované jeho pokračujúce expanziou, ktorej povaha sa však neustále mení a rozširuje. Kvantitatívny rozmach je naďalej spojený s mnohými rôznymi procesmi diferenciácie (rozrôzňovania študujúcej populácie, vysokoškolských inštitúcií i študijných programov) aj integrácie (zlučovania a fúzie vysokých škôl, prepájania medzinárodného vysokoškolského priestoru, realizácie bolonského procesu), ktoré sa však aj v európskych krajinách odohrávajú v stále veľmi rôznorodom národnom rámci. Ďalším významným rysom posledného obdobia je nepochybne aj silný dopad ekonomickej a finančnej krízy po roku 2008 na najrôznejšie stránky rozvoja vysokého školstva (zďaleka nie len ekonomické a finančné).

V každom prípade však platí, že mnohé európske krajiny sa po elitnej a masovej fáze rozvoja vysokého školstva (podľa vplyvnej teórie masifikácie vysokého školstva Martina Trowa) prehupli do fázy univerzálnej (všeobecnej), kedy na vysoké školy chodí viac ako polovica zodpovedajúcej vekové skupiny a vysokoškolský titul získavajú najmenej dve pätiny populácie.
Podobný vývoj možno sledovať aj na Slovensku. Odlišný je však po prvé v tom, že kvantitatívna expanzia je mimoriadne výrazná a v podiele prijímaných (čistá miera vstupu) i absolventov (čistá miera graduácie) Slovensko predbehlo celý rad rozvinutejších krajín západnej Európy. Po druhé sa však líšia aj v tom, že na Slovensku prebehla expanzia oveľa rýchlejšie ako vo väčšine ostatných krajín. Oba tieto rozdiely však mali na vývoj vysokého školstva na slovenských podstatný vplyv.

Celý článok nájdete tu.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.