Späť

KOMENTÁR: Slovenská spoločnosť nie je stále pripravená na bakalárov...

Čo vôbec znamená byť bakalárom? V prvom rade je to absolvent bakalárskeho stupňa štúdia, ktorý je pripravený na prax, má kvalifikáciu, zručnosti, skúsenosti a je pripravený pre trh práce. No v  skutočnosti to tak vôbec nie je...


V roku 1998 vznikol v Európe takzvaný Európsky vysokoškolský priestor, čo znamená harmonizácia univerzít a vysokých škôl v Európe. Názov tohto procesu do roku 2008 bol Bolonský proces, ktorý rozdelil napr. aj vzdelávací systém na tri základné stupne.

Prvý je práve ten bakalársky, druhý magisterský/in­žiniersky a ten posledný – doktorandský. Pred rokom 2002 sme na Slovensku nemali bakalárske tituly, ale iba absolventov stredných škôl a škôl vysokých, ktorí mali kompletne ukončené vysokoškolské štúdium.

Študent, ktorý vyštuduje bakalársky študijný program nie je vôbec akceptovaný našou spoločnosťou a už vôbec nie pracovným trhom. Má však študent, ktorý dokončí bakalárske štúdium, v súčasnosti také znalosti a zručnosti, aké by mal mať? Vo veľa prípadoch nie a práve preto sa väčšina bakalárov rozhodne pokračovať v ďalšom stupni štúdia. Tento ďalší stupeň vzdelávania by im mal pomôcť rozvinúť odborné aj teoretické znalosti do hĺbky, mal by im pomôcť zabezpečiť akademický aj vedecký rozvoj.

Viem, že toto je téma na dlhú diskusiu, avšak jedným z riešení, ktoré by pomohli k skvalitneniu vzdelania by podľa môjho názoru bolo, ak by bakalári v poslednom ročníku svojho štúdia povinne absolvovali prax alebo výmenný pobyt na inej univerzite v zahraničí.

Čo by bolo výsledkom tohto nástroja na skvalitnenie školstva?Je šanca, že niektorí bakalári by po absolvovaní praxe v danej firme zostali aj naďalej, kde by získavali ďalšiu prax, prípadne by si mohli “predpripraviť pôdu” na vznik pracovného pomeru. Pridanou hodnotou by bola samozrejme aj skutočnosť, že by získali určitý spoločenský status, ktorý by im v budúcnosti taktiež mohol pomôcť uplatniť sa na  pracovnom trhu.

Miroslav Hajnoš, hajnos.eu Zakladateľ Európskeho dialógu perspektívneho postoja

 

Prevzaté z http://student.dnes24.sk/komentar-slovenska-spolocnost-nie-je-stale-pripravena-na-bakalarov-169585

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.