Späť

Kompetencie absolventov a hodnotenie vysokých škôl

Súčasný svet trhu práce prechádza zásadnými premenami. Ovplyvňuje ho celý rad novodobých trendov, ako sú vzrastajúca mobilita, globalizácia, internacionalizácia a vzájomné prepojenie, rast dôležitosti znalostnej spoločnosti, rapídny nástup ICT revolúcie a s ňou spojený vplyv na pracovné miesta v podobe automatizácie a technológií, zvyšujúca sa neistota a dôraz na flexibilitu, alebo premena tradičných ekonomických štruktúr.
V tomto kontexte sa javí existencia kvalitného vysokoškolského vzdelávacieho systému, ktorý bude schopný na tieto trendy reagovať a ktorý vyzbrojí svojich absolventov zodpovedajúcimi schopnosťami, zručnosťami a kompetenciami, ako nevyhnutnosť.

Cieľom tejto štúdie je analyzovať kvalitu slovenských vysokých škôl v zmysle prípravy ich absolventov pre trh práce, spokojnosti absolventov s absolvovaným štúdiom a tiež kompetencií, ktoré im vysoká škola poskytla – či sú postačujúce v porovnaní s požiadavkami trhu práce.

Prvá časť sa bude zaoberať výsledkami medzinárodného výskumu kompetencií dospelých (PIAAC), v rámci ktorého bolo realizované testovanie zručností populácií mnohých krajín OECD, vrátane Slovenska. Vďaka tomu môžeme ukázať, aká je úroveň zručností vysokoškolskej populácie ako celku a aké zmeny sa uskutočnili v prípade najmladších ročníkov.

Druhá časť je zameraná na hodnotenie absolvovaného vysokoškolského štúdia jeho absolventmi, a to na základe ich výpovedí v dvoch rozsiahlych prieskumoch, uskutočnených na Slovensku a v Českej republike. Porovnanie medzi absolventmi českých a slovenských vysokých škôl sa bude týkať kvality vyučujúcich, kvality fakulty ako celku a prínosu vysokej školy pre ďalší, najmä pracovný život.

Posledná časť sa zameria na analýzu úrovne kompetencií v siedmich rôznych oblastiach zodpovedajúcich siedmich dôležitým trendom súčasného sveta práce. Analyzovaná bude jednak úroveň kompetencií nadobudnutých počas štúdia na vysokej škole a tiež rozdiel medzi touto úrovňou a úrovňou požadovanou zamestnávateľmi.

Celý článok si prečítate tu.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.