Späť

Kto chce pracovať v automobilke? Priemysel dáva prácu desaťtisícom ľudí, ďalších však nachádza ťažko.

Slovensko živia automobilky, ktoré zamestnávajú okolo 116-tisíc priamo a  viac ako 200-tisíc ľudí nepriamo v rámci externých služieb. Vlani vyrobili takmer milión vozidiel. S bilanciou 181 áut na tisíc obyvateľov ročne patrí Slovensko medzi automobilové veľmoci sveta. Prezident Zväzu automobilového priemyslu Jaroslav Holeček hovorí, že u nás je popri existujúcich troch priestor ešte pre minimálne dve automobilky na východ od Žiliny a Banskej Bystrice. Najväčší problém sú však chýbajúce diaľnice a kvalifi kované pracovné sily.
Slovensko vždy malo silnú základňu technických vysokých škôl, ktoré pripravovali odborníkov pre priemyselné podniky. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefana Chudobu by ekonomika ročne potrebovala 20-tisíc absolventov technických odborov na univerzitách, školy ich však dokončí iba polovica. Ktoré profesie automobilový priemysel najviac potrebuje a ktoré mu chýbajú? Hovorca Volkswagenu Slovensko Vladimír Machalík hovorí, že najviac ocenia špecialistov s technickým vzdelaním, praxou a jazykovými znalosťami. Ide pritom o rôzne oblasti, ako lisovacie technológie, údržba či nástrojári. Potrebujú aj projektových manažérov najmä so  znalosťami nemeckého jazyka.
Hovorí, že ako najatraktívnejší priemyselný zamestnávateľ na Slovensku nachádzajú vhodných ľudí jednoduchšie, keďže im ponúkajú zaujímavé mzdové ohodnotenie, ako aj silný sociálny program. Napriek tomu sa sami púšťajú do vzdelávania svojich budúcich zamestnancov napríklad v takých žiadaných odboroch, ako je mechatronika. Nastavovanie a programovanie výrobných automatov je jeden z najvýznamnejších faktorov úspechu každej modernej automobilky.
Hovorca žilinskej automobilky Kia Jozef Bačé hovorí, že k pracovným pozíciám, na ktoré sa im hľadajú noví zamestnanci ťažšie, patria lakovník, nástrojár, operátor lisu, ale najmä odborná obsluha pre CNC stroje, roboty či kontrolóri kvality. Dôvod vidí v nedostatku vhodných a  skúsených kandidátov.
Myslí si, že príčinou slabšej ponuky kvalitných pracovníkov na trhu práce je menší záujem študentov a ich rodičov o technické odbory, ale aj slabšia teoretická, ale predovšetkým praktická príprava študentov.
Slabé prepojenie teórie s praxou na slovenských stredných, ale najmä vysokých školách vedie k tomu, že študenti často nemajú predstavu o  práci, ktorú by po škole mali vykonávať. Učia sa na zastaraných prístrojoch a spoznávajú výbehové technológie, pričom s tými najnovšími sa často zoznámia až po príchode do výrobného závodu. Zamestnávateľ preto po ich prijatí ešte musí investovať do niekoľkých týždňov až mesiacov zaúčania, aby zvládli úlohy, ktoré ich v každodennej práci budú čakať.
Práve zlepšiť toto prepojenie štúdia a praxe je jedným z cieľov národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorý pripravilo Ministerstvo školstva s podporou Európskej únie. Študenti technických odborov vysokých škôl sa aj vďaka nemu môžu prihlásiť na prax vo vybraných priemyselných podnikoch a riešiť počas nej aj konkrétnu úlohu. Projekt ich fi nančne podporuje príspevkom na  ubytovanie a stravu a prináša tak bližšie kontakty medzi zamestnávateľmi, školami a študentmi.

Text: Peter Kremský
Prevzaté z Auto magazín, príloha Profi auto 9/2014, str. 21


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.