Späť

Kvalita a zodpovednosť

Slovenské vysoké školstvo a potreby spoločnosti v medzinárodnom kontexte

Posledné štvrťstoročie vývoja vysokého školstva v rozvinutých krajinách je charakterizované jeho pokračujúcou expanziou, ktorej povaha sa však neustále mení a rozširuje. Kvantitatívny rozmach je naďalej spojený s mnohými rôznymi procesmi diferenciácie (rozrôzňovania študujúcej populácie, vysokoškolských inštitúcií i študijných programov) aj integrácie (zlučovania a fúzie vysokých škôl, prepájania medzinárodného vysokoškolského priestoru, realizácie bolonského procesu), ktoré sa však aj v európskych krajinách odohrávajú v stále veľmi rôznorodom národnom rámci. Ďalším významným rysom posledného obdobia je nepochybne aj silný dopad ekonomickej a finančnej krízy po roku 2008 na najrôznejšie stránky rozvoja vysokého školstva (zďaleka nie len ekonomické a finančné.)

V každom prípade však platí, že mnohé európske krajiny sa po elitnej a masovej fáze rozvoja vysokého školstva (podľa vplyvnej teórie masifikace vysokého školstva Martina Trowa) prehupli do fázy univerzálnej (všeobecnej), kedy na vysoké školy chodí viac ako polovica zodpovedajúcej vekovej skupiny a vysokoškolský titul získavajú najmenej dve pätiny populácie.

Celý zborník si môžete prečítať tu.

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.