Späť

Masifikácia, diverzifikácia a kvalita vysokého školstva

Prístup k zabezpečeniu kvality v kontexte potrieb diverzifikácie

Možno konštatovať, že historicky najrozšírenejšou metódou externého zabezpečovania kvality na vysokých školách je akreditácia. Všeobecne je akreditácia inštitúcie proces, ktorého výsledkom je udelenie oprávnenia, t.j. špecifická certifikácia, inštitúcie vykonávať činnosti, ktorých úroveň dosiahla požadované parametre stanovené príslušnou regulačnou autoritou („to certify as meeting certain set of standards“[1] resp. „official certification that a school or course has met standards set by external regulators”[2]).To je definícia, ktorá sa dnes používa pre všetky typy akreditácií/certifikácií. Je pritom zaujímavé, že globálne, predovšetkým v priemyselne rozvinutých štátoch, majú jednotlivé rezorty autonómne, často na vláde úplne nezávislé regulačné orgány, ktoré sa riadia vlastnou autonómnou legislatívou a sú vo svojej oblasti kompetentné vykonávať akreditačné a/alebo certifikačné aktivity s cieľom zabezpečiť v zmysle nimi stanovených kritérií a postupov stanovenú kvalitu produktov a služieb. Do tejto kategórie patria napr. aj regulačné orgány zdravotníctva a sociálnych služieb. Nie však rezort vzdelávania, ktorý je fakticky jedinou globálnou výnimkou v uvedenej praxi.

Napriek tomu, že sú akreditačné orgány a prax v rezortoch školstva jednotlivých krajín pomerne rôznorodé, majú niekoľko spoločných prvkov. Predovšetkým platí, že sa akredituje len vysokoškolské vzdelávanie, nie výskum. Známou výnimkou je Veľká Británia, ktorá okrem externého zabezpečovania kvality vzdelávania, vykonávaného prostredníctvom The Quality Assurance Agency in Higher Education (QAA)[3], používala takmer 20 rokov na britských vysokých školách systém hodnotenia výskumu Research Assesmenr Excercise (RAE) a po jeho 5 cykloch ho nahradila systémom The Research Excellence Framework (REF).[4] Ďalej platí, že štát si v tejto oblasti ponecháva veľmi silné, často rozhodujúce postavenie.


[1]Webster’s New World Dictionary;
[2]Oxford Dictionary;
[3]http://www.qaa.ac.uk/en;
[4]http://www.ref.ac.uk/;

Celý článok si prečítate tu.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.