Späť

Metóda intelektuálneho kapitálu a jej využitie v strategickom riadení vysokých škôl na Slovensku

Nasledovný text štúdie je výsledkom tvorivého hľadania účinných riešení pre slovenské vysoké školstvo. Kombinuje medzinárodný pohľad a skúsenosti s lokálnou praxou. Model intelelektuálneho kapitálu je natoľko zaujímavý, že bol využitý v rámci konzultačného procesu s vysokými školami v národnom projekte „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti”, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Štúdia opisuje sumár praktických skúseností s využitím tejto metodiky, navrhuje riešenia pre zlepšenie fungovania vysokých škôl a opisuje nápady pre jej praktické využitie.

Celý článok si prečítate tu.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.