Späť

Mladí ľudia potrebujú v prvom rade prax

Rozhovor Róbert Kičina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovensko pre HN:

Znížiť nezamestnanosť mladých chce vláda aj podporovaním start-upov. Je to vhodný nástroj?
Nápad je zaujímavý. Vláda tak podporí firmy, ktoré by mohli rýchlo rásť, a teda aj zamestnávať ďalších ľudí. Na druhej strane je ale otázne, podľa akého klúča bude štát tieto start-upy vyberať. Okrem toho je dôležité aj zverejniť zoznam podporovaných firiem a výsledky, ktoré boli touto podporou dosiahnuté.

Je to efektívne riešenie problému?
Dnes hľadáme model podpory, ale nevieme povedať, čo bude alebo nebude efektívne. Každopádne je to ale pre vládu príležitosť prehodnotiť paletu nástrojov.

Podporuje už dnes vláda nejako start-upistov?
V súčasnosti by už mal byť spustený takzvaný projekt Jeremy, cez ktorý sa podporujú malí podnikatelia a start-upy. Je to dotačno-pôžičkový projekt. Nový návrh ministerstva práce sa však zameriava skôr na pomoc mladým.

Taktiež sa navrhuje pokračovať v podpore zamestnávania mladých. Projekt je však obmedzený na vek 25 rokov. Neobmedzí to jeho úspešnosť?
Určite to vo veľkej miere obmedzí úspešnosť. Práve to, že sa doteraz podporovalo zamestnávanie mladých do 29 rokov, bolo jedno z  najdôležitejších kritérií, ktoré sa podpísali pod záujem firiem. Pritom už dnes je na Slovensku bežné, že sa doba štúdia predĺži minimálne do 25 rokov. Napríklad tým, že študenti na určitý čas prerušia štúdium a  odídu do zahraničia.

To znamená, že súčasné nastavenie pomôže skôr stredoškolákom?
Áno.

Už sú rozbehnuté aj poradenské centrá pre mladých. V čom môže byť takzvané koučovanie prínosom?
Je to užitočné v prvých rokoch kariéry. Ide napríklad o to, že poradca zhodnotí slabé a silné stránky mladého človeka. Vyberie mu školenia tak, aby mu pomohol v rozvoji toho, čo skutočne potrebuje na to, aby mal reálnu šancu nájsť si prácu. Ide o poradenstvo šité na klienta, ktoré by malo zabezpečiť reálnu uplatniteľnosť. Koučovanie je bežnou súčasťou nástrojov v krajinách Európy. Na Slovensku však nefunguje.

Prečo?
U nás takéto pokusy boli, ale obmedzilo sa to len na poradenstvo pre  prepustených. Poradcovia ich však len naviedli, ako správne napísať životopis. Preto aj v prípade týchto nových centier bude nutné stanoviť si jasné ciele a sledovať výsledky.

V súčasnosti vláda pracuje aj na zavádzaní duálneho vzdelávania. Je to dobrý krok?
Je užitočné, ak mladí ešte počas štúdia získavajú pracovné skúsenosti. Je to ale nákladný systém. Je totiž dôležité, aby sa firmy do toho zapojili, preto ich treba motivovať. Venovať sa študentom, z ktorých možno nikdy nič nebudú mať, je pre nich drahé. Preto treba vyvinúť motivačné prvky.Prevzaté z http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/mladi-ludia-potrebuju-v-prvom-rade-prax-603715


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.